Kort oppsummert

  • Tydal kommune har saksøkt staten om gyldigheten av opphevelsen av en snøscooterløype mellom Ås og Nesjøen.

  • Statsforvalteren i Nordland opphevet skuterløypa fordi de mente det forårsaket vesentlig skade på reindrifta.

  • Staten mener at en kommune ikke kan saksøke staten angående slike vedtak, argumenterer for avvisning av saken.

  • Tydal kommune mener det er nødvendig at rettsinstanser vurderer statsforvalterens avgjørelse basert på korrektheten av juss og faktum.

  • Avvisningsspørsmålet skal diskuteres i Trøndelag tingrett 23. januar, avgjørelse kan påankes.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

I august 2023 saksøkte Tydal kommune staten om gyldigheten av Statsforvalteren i Nordlands vedtak om å oppheve snøscooter-løypa mellom Ås og Nesjøen.

Løypa ble opphevet fordi statsforvalteren mener at den er til vesentlig skade eller ulempe for reindrifta, og at kommunen derfor ikke hadde hjemmel til å opprette den.

Stortingsrepresentant Heidi Greni sa i februar i fjor at det er håpløst at kommuner til stadighet blir overkjørt av Statsforvalteren i spørsmålet om skuterløyper.

Tydal kommune skriver i en pressemelding at de mener det er feil at løypa er til vesentlig skade eller ulempe for reindrifta, og at kommunen derfor kan opprette løypa i medhold av motorferdselloven og motorferdselforskriften.

Reindrifta selv har ikke klaget på løypa, som var åpen for ferdsel i 3 år- uten problemer for reindrifta eller andre – mens klagesaken var til behandling.

Det var berammet hovedforhandling for å få prøvd disse spørsmålene for Trøndelag tingrett 22. og 23. januar 2024.

Staten har imidlertid nedlagt påstand om at saken må avvises.

Det er statens syn at en kommune ikke kan saksøke staten om gyldigheten av et slikt vedtak, fordi dette etter statens oppfatning innebærer et brudd på forvaltningshierarkiet.

Tydal kommune mener på sin side at vilkårene for å få prøvd saken er oppfylt. Kommunen har et sterkt behov for at domstolene vurderer hvorvidt statsforvalterens vedtak bygger på riktig juss og faktum.

Dette vil være av stor betydning for både Tydal og andre kommuners behandling av tilsvarende saker i årene som kommer.

Som følge av statens krav om at saken må avvises, er hovedforhandlingen utsatt til mars 2024.

Partene skal møte til såkalt muntlig forhandling i Trøndelag tingrett 23. januar, for å fremføre sitt syn på avvisningsspørsmålet.

Retten vil deretter avsi en kjennelse om hvorvidt saken skal avvises eller ikke. En slik kjennelse kan påankes.