Etter nesten to års saksbehandlingstid har statsforvalteren i Nordland satt en stopper for scooterløypa mellom Ås og Nesjøen i Tydal.

I avgjørelsen heter det at de har vurdert løypa som til “vesentlig ulempe for reindrifta”, sjøl om reindrifta sjøl, i en høringsuttalelse har sagt at løypa ikke er til vesentlig ulempe.

I vedtaket heter det blant annet:

– Det er svært uheldig at kommunestyret tar inn igjen en løypetrase som nylig er opphevet av en annen Statsforvalter, og som administrasjonen ikke har villet fremme, når endringene i forskriften som her er ubetydelige.

Denne løypa oppheves fordi den er til vesentlig skade eller ulempe for reindrift. Det ligger ikke innenfor kommunens kompetanse etter motorferdselloven § 4a jf. motorferdselforskriften § 4a å fastsette denne løypa.

Det er etter dette ikke nødvendig å drøfte de andre hensynene for denne løypa. Vi finner imidlertid grunn til å påpeke at kommunens ønske om tilknytning til løypenettet i Selbu uansett ikke kan tillegges vekt når løypene i Selbu er opphevet.

Hør intervju med seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Nordland, Hanne Margot Karbøl Hanssen: