– Samehetsen Elle Nystad og andre samer opplevde på gata i Tromsø for en uke siden viser med all tydelighet behovet for denne handlingsplanen. I sametingsrådet har vi, dessverre, sett oss nødt til å løfte dette arbeidet høyt på agendaen, sier Runar Myrnes Balto (NSR), sametingsråd med ansvar for arbeidet mot samehets i en pressemelding.

Handlingsplanen har 17 tiltak som Sametinget skal jobbe med frem mot 2025. Den inneholder tiltak som Sametinget selv skal gjennomføre, og tiltak som er avhengig av samarbeid og at nasjonale myndigheter tar sitt ansvar.

– Vi ønsker å opprette en egen støtteordning for prosjekter som arbeider med forebygging av samehets. Vi vil styrke Sametingets samarbeid med politiet, og samtidig oppfordre Statsadvokaten til å undersøke kvaliteten på politiets arbeid med samehets. I tillegg vil vi kreve at Regjeringen lager en egen handlingsplan mot samehets, sier Myrnes Balto videre.

Sametingsrådet har hentet inn erfaringer fra miljøer som arbeider med samehets, i tillegg til å ha hatt en åpen innspillsrunde.

– Det er spesielt to typer innspill som går igjen. Det ene er behovet for å løfte kunnskapen i majoritetsbefolkningen om samer og samisk historie, og det andre er behovet for hjelp og veiledning når man blir utsatt. Vi foreslår derfor at det opprettes en ombudsfunksjon under Likestillings- og diskrimineringsombudet som fokuserer bare på samehetsarbeid. I tillegg skal vi lage en veileder for hvordan man går frem for å anmelde samehets, sier Myrnes Balto.

Sametingets handlingsplan mot samehets behandles i Sametingets komitemøter fra 30. mai til 5. juni, og endelig av Sametingets plenum, som møtes i perioden 13.- 17. juni.