Femund Lodge ved Lars Monsen har søkt til nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia om dispensasjon til å gjennomføre organiserte turer med hundespann i Femundslia landskapsvernområde og Femundsmarka nasjonalpark skriver Arbeidets Rett som først omtalte saken.

Nasjonalparkforvalteren innstilte på å gi dispensasjon, men arbeidsutvalget til nasjonalparkstyret avslo søknaden enstemmig. Avslaget ble først og fremst begrunnet med hensyn til reindrifta og økte forstyrrelser i nasjonalparken.

Reagerer på Monsen

Lars Monsen valgte så å klage på avgjørelsen. Det er i denne klagen at Monsen blant annet skriver følgende, spesielt rettet mot et av arbeidsutvalgets medlemmer, Eva Nordfjell, som møter i rådet på vegne av Sametinget..

- Det Eva Nordfjell gjør er å protestere i kjent sørsamisk stil, fordi hun kan, og fordi hun vet det sjelden blir påklagd. Det er det slutt på nå. Vi ønsker å synliggjøre alle sørsamenes protester, som ødelegger andre bedrifters muligheter til å drive næringsliv i Elgå og nordre Engerdal – og kanskje i Røros-regionen også

Dette svaret reagerer styreleder og Røros kommunes representant i nasjonalparkstyret Christian Elgaaen på, til Arbeidets Rett sier han:

- – Monsen kan selvfølgelig søke om dispensasjoner og få behandlet sakene på en god og seriøs måte. Men jeg reagerer på usaklighetene og de oppsiktsvekkende uttalelsene fra ham.

Klagen ble behandlet i nasjonalparkstyret fredag. De opprettholdt avslaget. Klagen blir dermed sendt til endelig avgjørelse hos Miljødirektoratet

Dagbladet har også omtalt saken, til avisa sier Eva Nordfjell.

- Jeg synes det var en merkelig måte av han å bruke meg som privatperson i en klagesak når et styre står bak. Det blir for dumt. Han burde ha brukt hele styret. Men jeg sitter i styret for å ivareta det samiske grunnlaget for å drive reindrift. Da må man forsvare det man er valgt inn i styret for. Agendaen er at ferdsel i nasjonalparken må styres, sier Nordfjell.

Lars Monsen har valgt å svare på kritikken i en E-post til Arbeidets rett.

Les hele tilsvaret fra Femund Lodge ved Lars Monsen

I det noe byråkratiske, sju sider lange svaret kommer det fram at det først ble foreslått å godkjenne Femund Lodge sin søknad om de svært begrensede, organiserte turene med hundespann, fattige to kilometer inn i nasjonalparken fra vest. Så blir Eva Nordfjell navngitt i svaret som den som i praksis sørger for avslag, og dermed også enda en kjepp i hjulene for andre enn reindrifta som ønsker å utvikle næringsdrift i Engerdal og Røros. Da er det naturlig å henvise til hennes navn, det følger også med et slikt offentlig verv. At vedtaket til slutt ble enstemmig spiller ingen rolle, det må man tåle.

Etnisitet-kortet trekkes som vanlig veldig raskt fram. Elgaaen prøver å fjerne fokuset vekk fra det faktum at Femund Lodge nektes å utvikle turisme basert på hundekjøring i Femundsmarka nasjonalpark. Hvorfor i all verden skal det ikke være lov å skrive at Eva Nordfjell er same, når avslaget begrunnes med beskyttelse av nettopp samisk næringsliv, i dette tilfelle reindrifta. Det er relevant! Er det bukken som passer havresekken her? Jeg kan for øvrig opplyse om at jeg også står i samemanntallet --- ja, jeg er også same, og jeg er stolt av det! Men jeg inntar ikke offerrollen så fort det blir litt ubehagelig, det må være litt høyde under taket.

I denne prosessen har jeg fått høre om mange andre som på et eller annet vis er blitt nektet å utvikle eget næringsliv eller drive fritidsaktiviteter, med begrunnelsen at reindrifta skal beskyttes. Det er et mønster i det! Avslaget jeg nå har påklaget føyer seg inn i rekka. Jeg er den første til å si at ja, selvfølgelig skal vi ha reindrift i fjellområdene våre, men reindrifta må spille på lag slik de gjør i Finnmark, Sverige og Finland. Hvorfor klarer de det der, og ikke her? Og jeg ønsker sørsamene hjertelig velkomne til å spille på lag, slik at folk flest forstår viktigheten av å opprettholde den sørsamiske kulturen, som har så mye flott ved seg.

Men da må de bli synlige, på en positiv måte, side om side med annet næringsliv. Slik det er nå er det en ørliten prosent blant Norges befolkning som vet at det i det hele tatt finnes samer sør for Trondheim. Det er synd og skam, og det bør det bli en slutt på. Femund Lodge bidrar gjerne! Hvorfor ikke en sørsamisk guide som hundekjører, historieforteller og kokk?