Formannskapets forslag til vedtak:

Holtålen kommune velger å ikke gå videre i prosessen med bompengesøknad basert på tiltakspakke 5 med følgende begrunnelse:

Trygg og sikker vei er viktig for innbyggerne i Holtålen. Rassikring og utbedringer av vei er imidlertid veieiers ansvar og bør hovedsakelig finansieres av fellesskapet.

Det fremlagte forslaget med tiltakspakke 5 vil i urimelig grad dele lokalsamfunn i Holtålen med en bom i Svølgja, ramme pendlere hardt, og kunne være en brems for bolyst og tilflytting. I sum vil de foreslåtte bomtakstene kunne påføre den enkelte for store og usosiale kostnader.

Debatten:

Ann Elisabeth Hansvold (AP):

Dette vært en lang og krevende sak. Vi har fått presentert ulike pakker for å få bedre og tryggere vei. Vi skal i dag stemme ja eller nei til tiltakspakke 5. Saken har skapt stor engasjement i Holtålen.

Denne debatten burde gått fra 2018 - kanskje vi da kunne jobbet frem bedre alternativer. Nå sier vi nei til tiltakspakke 5. Men vi skal fortsette å jobbe for bedre vei. Vi i Holtålen AP skal være en pådriver i dette arbeidet.

Stian Grønli (FH):

Dette har vært en engasjerende sak. Positiv til formannskapets forslag til vedtak da dette er for dyrt for befolkningen. Forstår også at Røros ønsker å gå videre med denne saken da de ikke blir så hardt rammet av bommene.

Når kommunens innbyggere er så klare på at de ikke vil ha bom, så skal vi lokalpolitiker ta disse signalene. Vi må også være klar over at vi sier nei til bedre vei nå, men må jobbe videre for andre løsninger.

Liv Rønning (SP):

Det at vi i 2018 sa ja til forprosjektet betyr ikke at vi trenger å gå videre med prosjektet. SP gikk til valg med å si nei til bom på fv 30. Derfor bør det ikke kommes som en overraskelse til nabokommunene at vi sier nei til dette. Stor takk til de som tok initiativ til underskriftskampanjen.

Nå blir det ingen bom, så nå kan dere som bor utenfor kommunen flytte hjem igjen. Det er ikke mitt ansvar som dagpendler til Røros å finansiere rassikring i Svølgja og ta ansvaret for at utenlandske trailere står fast i Nesvollbakken?

Olav Trondsaune (AP):

Jeg har stemt ja til forprosjektet da dette er eneste mulighet å utrede veien. Slik prosjektet fremstår blir det for kostbart for innbyggerne. Derfor sier jeg nei til den modellen som foreligger i dag. Det finnes penger til vei i Norge, men vi står nok ikke først i køen. Tror ikke vi unngår bompenger, men forslaget som foreligger er ikke bra nok.

Olav Halvor Megård (PP):

Jeg er ferdigdebattert i saken da jeg har skjønt at jeg har tapt. Det er ingen vits å argumentere videre. Det som ligger i bunn er at det offentlige har delt opp ansvaret for veibygging etter om veien eies av stat, fylke eller kommune.

Vi kommer ikke unna bompenger og jeg skjønner ikke hvordan vi skal få stortinget og transportkomiteen til å endre den vedtatte veipolitiken. Har liten tro på at veien vil bli utbedret i min tid dersom det blir nei til dette i kveld. Jeg stemmer for kommunedirektørens innstilling.

Ved avstemming fikk formannskapets forslag 13 mot en stemme og ble vedtatt.

I tillegg ble følgende tilleggspunkt fra Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt:

«Vi vil jobbe politisk, i samarbeid med våre nabokommuner med å arbeide fram alternative finansieringsmåter som er mer rettferdig for brukerne av veien. I tillegg skal vi jobbe kontinuerlig med å søke å finne midler til utbedringer utover det aller nødvendigste. Her må også samarbeidet med næring og andre aktuelle organer og instanser jobbes med.»