Klokka 18.00 – 20.00 - Orientering fra Værnesregionen barneverntjeneste - Orientering fra kommunedirektøren om generell økonomi/økonomiplanlegging

Saksliste fra kl 20.00

PS 43/21 Referatsaker RS 14/21 Selbu fjellstyre - årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2020 PS 44/21 Eierskapsmelding Selbu Energiverk AS år 2021 PS 45/21 Selbuskogen Skisenter AS - Søknad om forskuddsfinansiering - etablering av to underganger under FV 705 samt utvidelse av løypenett ved Skisentret PS 46/21 Rabatterte plasser i kulturskolen PS 47/21 Behandling forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Selbu kommune PS 48/21 Behandling forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket PS 49/21 Nytt valg etter innvilgelse av fritak - Lena Nikoline Bakkeid