Kriseledelsen i Malvik kommune følger situasjonen løpende, og har jevnlige møter for å holde seg oppdatert på status både nasjonalt, regionalt og lokalt. Det følges deretter opp med nødvendige tiltak lokalt.

Helse

Smittesituasjonen i Malvik er for øyeblikket stabil. Det er ikke påvist noen nye med koronasmitte, utover de to innbyggerne som tidlig i forløpet testet positivt.

Legekontorene i Malvik rapporterer om stor pågang fra publikum. Kriseledelsen oppfordrer innbyggere til å kontakte legekontor kun dersom det er for nødvendig helsehjelp. Unngå å belaste legekontoret med generelle spørsmål om koronasituasjonen. Bruk heller Folkehelseinstituttets nettside, eller andre offentlige kilder til generell informasjon.

I løpet av mandag vil legekontorene i Malvik i størst mulig grad ta i bruk videokonsultasjon med pasienter. Innbyggerne oppfordres til å benytte digitale løsninger som de finner på legekontorenes hjemmesider:

hommelviklegekontor.no vikhammerlegekontor.no saksviklegekontor.no

Malvik kommune har før helga etablert et felles lager for smittevernutstyr. Dette gjøres for å ha best mulig styring på lagerbeholdningen, og for å sikre at utstyret brukes der det trengs mest.

Alle helsetun vil fra og med mandag 16.mars bli stengt, i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.. Pårørende vil fortløpende bli orientert om hvilke rutiner som gjelder. Vi ber om forståelse for at det raskt kan komme endringer som følge av den beredskapssituasjonen vi per i dag er i.

Dagtilbud for eldre er stengt, og det er kartlagt og omdisponert ressurser internt innen helse/velferd for å kunne ivareta de mest presserende arbeidsoppgavene til enhver tid.

Oppvekst

Innen oppvekstsektoren blir det fra mandag etablert tilbud til barnehagebarn og skoleelever som har foresatte i samfunnskritiske funksjoner. Dette håndteres av virksomhetene, i dialog med oppvekstsjefen som møter fast i kriseledelsen. Fjernundervisning via læringsbrett i grunnskolen ble iverksatt fra fredag.

Teknisk og administrasjon

I teknisk sektor er det igangsatt arbeid for å sikre ytterligere backupløsninger på vann- og avløpsavdelingen. For areal- og samfunnsplanlegging og sentraladministrasjonen opprettholdes et minimum av tjenesteproduksjon via hjemmekontor. Det vil bli gjennomført anbudsbefaring i forbindelse med utbedring av Stavsjødammen, ettersom dette vurderes som tidskritisk. Men det blir kun utendørs befaring.

Politisk

På politisk side vil kun utvalgssaker der viktige vedtak må fattes få prioritet. Formannskapsmøtet tirsdag planlegges gjennomført, men da i tråd med ny forskrift om fjernmøter.

Publikumsmottak

Servicetorget i rådhuset vil fra mandag morgen bli betjent kun via telefon (73 97 20 00). Dette betyr at publikumsmottaket stenges. Rådhuset blir imidlertid ikke fysisk stengt, så adkomst til både legekontor, helsestasjon og tannklinikk vil være åpen. Det er kun inngangen fra Maivegen (rådhusets vestside) som vil være åpen. Hovedinngangen mot Coop-bygget vil være stengt.

Kriseledelsen oppfordrer publikum til å følge de råd som nasjonale myndigheter til enhver tid gir. Husk god håndhygiene, respektér karantenebestemmelser, og snakk med barn og unge på en rolig måte om det som skjer.

For mer informasjon, se malvik.kommune.no og malvik.kommune.no/koronavirus

Carl-Jakob Midttun, rådmann