Pressemelding fra Røros kommune:

Fokus på psykisk helse i Røros kommune i løpet av 2019

Psykisk helse er noe som berører oss alle, enten med bakgrunn i egen mental helse, som pårørende, eller gjennom at vi møter andre i hverdagen som vi vet at ikke har det bra. I regi av IA-utvalget gjennomføres det et prosjekt ila. 2019 som skal sette mer fokus på dette temaet i organisasjonen vår.

Litt om IA-utvalget

IA står for inkluderende arbeidsliv. IA-utvalget er et partssammensatt utvalg i Røros kommune som jobber for å utvikle en inkluderende arbeidsplass. Det er flere ulike temaer utvalget jobber med, blant annet sykefravær, arbeidsmiljø, og det å hindre frafall i arbeidslivet. IA-utvalget består av både representanter fra kommunen, bedriftshelsetjenesten (BHT) og NAV.

I forbindelse med prosjekt psykisk helse ble det satt sammen en prosjektgruppe bestående av Kari Grotdal Brænd (NAV), Christian Eidsvåg (BHT) og Anna Damps (Røros kommune), som hadde i oppgave å sette opp en plan for tiltak og gjennomføring av prosjektet.

Målgruppen for prosjektet

Målgruppen er alle ansatte i Røros kommune. Vi ønsker oss trygge lederne som tør å være tidlig nok på, og som er rustet til å ta den vanskelige samtalen. Videre ønsker vi oss trygge ansatte som vet hvordan man skal «møte» kollegaer med utfordringer. Vi oppfordrer derfor alle ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud til å ta seg tid til å delta på de kommende kursene.

Hvorfor gjennomfører vi prosjektet?

Røros kommune er en stor arbeidsplass med mange ansatte som varierer i alders- og livsfasespennet. Uansett alder, kjønn og bakgrunn er mental helse noe som angår oss alle. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å rette oppmerksomheten mot temaet og ufarliggjøre tematikken. Hovedformålet med prosjektet er å skape mer åpenhet og trygghet gjennom kunnskapsheving og økt fokus på temaet.

Vi håper at mer fokus på psykisk helse kan skape en kultur og et arbeidsmiljø som gir trygge rammer og rom for åpenhet på arbeidsplassen vår.

Hvordan skal vi øke fokuset på psykisk helse?

Vi skal i løpet av 2019 gjennomføre flere kurs der psykisk helse vil være hovedtema. Kursene er lagt opp slik at de skal tilpasses de ulike målgruppene, og de vil være uformet på en måte som legger til rette for refleksjoner og samtaler. Vi ønsker å nå ut til så mange som mulig, så noen av kursene vil kjøres 2 ganger i løpet av samme dag. Om man ikke har mulighet til å delta på det ene tidspunktet så passer kanskje det andre bedre. I tillegg er det lagt en føring fra IA-utvalget at hver virksomhet/avdeling skal markere verdensdagen for psykisk helse som er den 10. oktober. Det er ikke et krav om at markeringen skal skje på denne konkrete dagen, men avdelingen eller virksomheten skal i løpet av oktober ha markert dagen på en eller annen måte. Dette kan være enten en ekstern eller intern markering. Det vil være arbeidsmiljøgruppen på hver virksomhet/avdeling som har ansvaret for å initiere arbeidet med markeringen, men selve gjennomføring er alles ansvar.

Temaet for årets markering av verdensdagen for psykisk helse er «Gi tid». Les mer om det her: https://verdensdagen.no/om-verdensdagen/tema-2019-gi-tid/

(Pressemelding fra Røros kommune)