- Vi må dessverre informere om at legene etter anmodning fra egen fagforening ikke skriver blå resepter fra i dag. Dette grunnet innføring av gebyr på inntil 212000 kroner dersom resepten utstedes på feil eller usikkert grunnlag. Det skriver Selbu legekontor i et blogginnlegg torsdag.

Pasienten må selv søke refusjon

- Du vil derfor få hvit resept og må selv søke om refusjon, heter det videre fra legekontoret i Selbu, som legger til at "Dersom du av særskilte årsaker ikke kan søke refusjon selv, ber vi om at du tar kontakt. Blå resept der dette unntaksvis skrives (også fornying) vil kreve ordinær legetime med vurdering av grunnlag for diagnose og refusjon. Dette vil kun gjøres av fastlege og er ikke mulig på dager der egen lege er fraværende. Vi beklager uleiligheten denne katastrofale beslutningen medfører!"

Hvorfor ?

Hvorfor får du ikke lenger medisinene dine på blå resept? Den norske legeforening forklarer:

"Nye regler gjør at leger risikerer en personlig bot ved forskrivning av blåresepter. Legeforeningen kan ikke akseptere at den enkelte lege løper en risiko for å bli ilagt bøter for jobben de gjør med å vurdere pasientens rettigheter, og anbefaler nå sine medlemmer å inntil videre begrense forskrivning på bla? resept til et minimum. Helfo maå da hjelpe pasientene med å få tilbakebetalt det de har krav på."

Hva skal du som pasient gjøre?

Legeforeningen har følgende "resept":

1. Få med journalnotat fra legen din 2. Kjøp medisinene på apoteket og spør hvor mye ekstra du nå betaler når du ikke har blåresept – det er dette beløpet du skal kreve tilbakebetalt fra Helfo 3. Ta vare på kvitteringen 4. Fyll ut vedlagte skjema 5. Send skjemaet og kvitteringen til Helfo og merk konvolutten "Blå resept"

Ansvaret hos Kjerkol

Legeforeningen skriver i et brev til helsestatsråden blant annet:

"Blåreseptordningen er basert på at behandler ivaretar rettigheten innbyggeren har ved å søke om slik refusjon. Legene har gjennom blåreseptordningen bidratt til en smidig håndtering av en betydelig forvaltningsoppgave. Foreningen vurderer det nå som aktuelt å snarlig anbefale våre medlemmer å overlate hele eller deler av refusjonsforvaltningen til Helfo. I så fall vil det innebære at det blir pasienten selv som må søke som dekning av kostnadene, og at staten må ta ansvaret for at søknadene blir behandlet etter det gjeldende regelverk."

- Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt for å skrive ut medisiner på blå resept. Derfor råder vi nå våre medlemmer til å begrense forskrivningen til et minimum, skriver Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen på foreningas nettsted.