– Det har vært en lang prosess, men vi er glade for at vi nå endelig kan få en behandling av endringer av samelovens språkregler, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og ser frem til å kunne ønske den første bykommunen velkommen inn i samisk språkområde.

Sametinget har siden 2016 arbeidet for en helhetlig oppfølging av NOU 2016:18 – Hjertespråket. Nå har regjeringen sendt første del av oppfølgingen ut på høring, med høringsfrist 15. november 2021.

Sametinget ønsket i utgangspunktet en helhetlig oppfølging av Hjertespråket, hvor foreslåtte lovendringer innenfor justis, helse, opplæring og språk ble behandlet under ett, men det har vært utfordrende. Det har likevel vært viktig for Sametinget å få på plass et nytt språkområde, samt foreta endringer og justeringer av bestemmelser i samelovens språkkapittel.

– Et nytt språkområde med differensierte kategorier av språkkommuner vil være svært viktig i arbeidet for å styrke språkrettighetene i bykommuner, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Det har også vært viktig for Sametinget å få på plass en språkområdeordning som i større grad gjenspeiler at språksituasjonen er forskjellig i de ulike kommunene.

Nødvendige endringer

Endringene i Sameloven som nå er ute på høring gjelder det som tidligere het forvaltningsområdet for samisk språk. Dette får et nytt navn og blir til samisk språkområde. Samisk språkområde vil bestå av tre ulike kommunekategorier; språkutviklingskommuner, språkvitaliseringskommuner og bykommuner med særlig ansvar for samisk språk.

– For Sametinget har det vært viktig å få plass en kommunekategori som omfavner både samiske majoritetskommuner og bykommuner. En stadig flytte strøm til de større byene skaper behov for å sikre språkrettigheter i byene, og etablere en ordning som gjør det mulig for at bykommuner å bli en del av samisk språkområde, sier Mikkelsen og forteller at det har vært tett dialog mellom Sametinget og regjeringen under hele prosessen. Sametinget og departementet har ulike syn på noen av bestemmelsene. Dette gjelder blant annet retten til muntlig svar på samisk i de ulike kommunekategoriene. Sametinget har stått fast på at retten til å få et muntlig svar på samisk må gjelde for alle kategorier i samisk språkområde.

Håper kommuner involverer innbyggerne til debatt

Mikkelsen forventer at det blir en debatt i det samiske samfunnet om forslaget som er sendt ut på høring.

– Jeg håper at hver kommune legger opp til en debatt om hvilken kategori hver kommune hører hjemme i og hvilke språkrettigheter som forventes fra deres innbyggere, men det er også viktig at det samiske sivilsamfunnet som tjenestemottakere er tydelige på hvilke forventninger de har og leverer høringssvar, sier Mikkelsen Sametinget fortsetter arbeidet med oppføling av Hjertespråket gjennom Sametingets egen språksatsning – Giellalokten. Ett av tiltakene er endring av tilskuddsordningen for kommuner og fylkeskommuner i samisk språkområde. Som en følge av endringer av samelovens språkregler, vil det være behov for at det utarbeides en tilskuddsordning som gjenspeiler lovverket.

– Jeg oppfordrer alle til å sende inn høringssvar, og jeg vil forsikre kommunene om at de involveres i arbeidet med ny tilskuddsordning når vi kommer så langt, avslutter Mikkelsen i pressemeldingen.