Onsdag ettermiddag ble avtalen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind signert av partene hos Riksmekleren i Oslo, med ledelsen i Energidepartementet til stede.

Krevende

Avtalen sikrer rettighetene til reindrifta på Nord-Fosen, både nå og i framtida. Perioden som har gått fra høyesterettsdommen falt i oktober 2021 til i dag, har vært krevende, spesielt for reineierne, som vi har stor respekt for. De har håndtert usikkerheten daglig, men vært konstruktive. Deres bidrag har vært avgjørende for at vi nå har fått en løsning, som alle slutter opp om. Endelig kan alle se fremover, sier daglig leder Roger Beite Færestrand i Roan Vind.

Årlig kompensasjon

For Roan Vinds del innebærer avtalen at produksjonen av fornybar energi på Roan fortsetter som i dag, og at selskapet betaler Nord-Fosen siida sju millioner kroner i årlig kompensasjon i hele konsesjonsperioden, ut 2043. Dersom det skal søkes om ny konsesjon etter 2043, kan det først skje om Nord-Fosen siida gir samtykke til at konsesjonssøknad kan sendes.

Utredningsprosess

På samme måte som i avtalen som ble inngått for Sør-Fosen jul, legges det opp til en prosess der staten skal finne tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt. Energidepartementet har allerede satt i gang en utredningsprosess for å identifisere mulige areal som følge av avtalen på Sør-Fosen. Utredningen utvides til å også inkludere områder for Nord-Fosen. Det tas sikte på at et areal skal kunne tas i bruk av Nord-Fosen siida vinteren 2026/2027.