Dan våhkoen mov lea daelvie-eejehtimmie, jïh daan gaavhtan jeatjahlaakan saadtege dan våhkoen. Åadtjode hov gielem govledh bielie tæjmoen daelie aaj, menh ij sjidth saernieh saepmeste goh fïerhten våhkoen. Åadtjode govledh aktem soptsesem daelvien bïjre. Julie Axmann dam soptsesti jaepien 1941, jïh dïhte gærjese "Gåebrehki soptsesh" tjaalasovveme. Karin Resnberg Ripa lea lohkeminie.

Denne uka har jeg vinterferie og derfor vil det bli en annerledes sending. Dere får høre språket i en halvtime som vanlig, men det blir ingen nyheter fra Saepmie denne gangen. Dere får høre en historie om vinteren. Julie Axmann fortalte denne historien i 1941, og den ble senere skrevet i boken "Gåebrehki soptsesh". Karin Rensberg Ripa leser fortellingen.