Initiativet til dannelse av aksjonærforeningen har sprunget ut av en gruppe lokale eiere som med stigende bekymring har vært vitne til utviklingen i selskapet gjennom de siste årene.

– Nå kan det virke som om også selskapets styre har innsett at det må tas grep, gjennom en omorganisering av virksomheten, og bedre vektlegging av selskapets opprinnelige kjerneverdier, sier leder for interimsstyret Even Erlien.

Han er imidlertid ennå ikke trygge på at dette er tilstrekkelig til å få selskapet på rett kurs.

– Også på lang sikt vil det være fornuftig at selskapets a-aksjonærer er organisert i en egen forening, sier han.

Kommunen største eier

Røros kommune sitter som største aksjonær på 67% av aksjene i Ren Røros. De øvrige aksjene er spredt på et stort antall lokale aksjonærer, og selskapets vedtekter sier at disse aksjonærene må være bosatt eller drive virksomhet innenfor selskapets konsesjonsområde. Hver aksjonær kan eie maksimalt 25 aksjer. Det er disse aksjonærene som nå inviteres til å danne sin egen interesseforening.

– Kommunen sitter som majoritetseier, og kan i prinsippet diktere selskapet gjennom sitt eierskap. Men vi vil i det lengste tro at det ikke er i den politiske ledelsens interesse å overkjøre de øvrige eierne. Også derfor vil det være en fordel for alle parter at a-aksjonærene er organisert i en egen forening, sier Erlien.

A-aksjonærene har rett til to av sju styrerepresentanter. Det er i dag en felles valgkomite med kommunen som innstiller på kandidater.

– Det er etter vårt syn en rett som bør håndheves av en aksjonærforening, sier Erlien.

Ideell forening

I utkastet til foreningens vedtekter heter det at Røros A-aksjonærforening er en ideell forening som har som formål å ivareta interessene til registrerte A-aksjonærer i Ren Røros AS / Røros E-verk.

– Foreningen vil arbeide for å holde medlemmene oppdatert på selskapets utvikling, og samtidig være en aktiv pådriver for å sikre lønnsom drift og forvaltning, disposisjonsrett til lokalsamfunnets tildelte konsesjonskraft, nøkternhet i drift og rimelig utbytte til eierne, heter det i forslaget til vedtekter.

Interimsstyret består av Even Erlien, Stein Egil Selboe og Jan Erik Øvergård. På stiftelsesmøtet i Storstuggu 17. januar vil de legge fram forslag til vedtekter for foreningen og likeledes forslag på et styre til å lede foreningen etter at den er formelt stiftet.