FNs naturpanel har i sin siste rapport advart verden mot at natur går tapt i et alarmerende tempo. Tilstanden i norske verneområder er heller ikke god nok, derfor har regjeringen laget en handlingsplan for hvordan vi skal styrke forvaltningen av verneområdene i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Skjøtsel skal prioriteres

- God skjøtsel er det viktigste virkemiddelet vi har for å bekjempe gjengroing og fremmede arter i verneområdene. Dette er et tiltak regjeringen ønsker å prioritere og vi øker derfor budsjettmidlene til dette i 2019, sier Elvestuen.

Handlingsplanen varsler flere tiltak for å forenkle og effektivisere arbeidet med forvaltningsplaner. Gode planer for skjøtsels og forvaltning gjør arbeidet med tiltak i verneområder målrettet og kostnadseffektivt. Regjeringen legger til rette for at alle nasjonalparker og Ramsarområder får en forvaltningsplan innen 2020, og Miljødirektoratet har lansert en ny digitalløsning for forvaltningsplaner.

Profilering og besøksstrategier

Verneområdene har store naturverdier som når de forvaltes i et generasjonsperspektiv og i tråd med verneformålet, er et viktig grunnlag for langsiktig, lokal og naturbasert verdiskaping. Gjennom handlingsplanen vil regjeringen legge til rette for at det gjennom såkalte besøksstrategier planlegges for økt besøk i nasjonalparker og andre store verneområder der naturen tåler det.

- Vi vil også sikre at all informasjon om og profilering av nasjonalparker og andre verneområder holder høy kvalitet, følger kriteriene for merkevaren Norges nasjonalparker og er i tråd med verneområdets besøksstrategi. Regjeringen vil også fortsette utviklingen av besøkssentrene som viktige formidlere om norsk natur og bidra til at sentrene blir gode møteplasser for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning, sier Elvestuen.