Vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. Dette er et alvorlig samfunnsproblem. Men det aller viktigste er allikevel de personlige følgene vold og overgrep får for ofrene.

Angelica Kjos har opplevd en barndom preget av vold, overgrep, trafficking og tortur begått av nære familiemedlemmer. Likevel er hun en ressursperson som nå jobber i en stilling som erfaringskonsulent i en barnevernsbedrift. Denne uken deltok hun på Velferdsnettverket i Trøndelag sin fagdag, der nærmere 50 fagfolk fra Fylkesmannen i Trøndelag og flere statlige etater var samlet.

-Jeg har en livserfaring du ikke får gjennom skolegang, men det er en erfaringskompetanse som absolutt trengs innenfor barnevernstjenesten. – Jeg opplever at både barnevernet og andre aktører nå ser viktigheten av å samarbeide med oss som har opplevd vold og seksuelle overgrep, forteller hun.

Etter at barnevernet grep inn da hun var 11 år gammel, bodde hun i 16 ulike barnevernsinstitusjoner og hjem i ungdomstiden. Nettopp derfor ble Angelica Kjos ansatt i Aberia Healthcare i en halvstilling for to år siden. Hun jobber tett med unge som er i ulike barnevernstiltak og ansatte i hele organisasjonen. Resten av tiden bruker hun på foredragsvirksomhet, er rådgiver for Barneombudet og skriver fagbok sammen med psykolog Atle Austad. For å nevne noen prosjekt hun er involvert i.

Du må stå i sterke historier og vise følelser

Fylkesmannen i Trøndelag har tilsynsvirksomheten med barnevernstiltak i vår region. Dette skal sikre at barn og unges rettigheter blir ivaretatt. Men det er flere instanser som er inne i saker der barn og unge er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Dette krever at våre tjenester er samordnet for å sikre helhetlig og tilpasset tilbud til denne gruppa. Det betyr også at mange fagfolk har tett kontakt med barn og unge som er i barnevernstiltak. Angelica Kjos hadde ga en klar oppfordring til tilhørerne.

– Fagfolk som har kontakt med barn og unge må rustes opp til å tåle de sterke historiene og tørre å spørre barna om vold og seksuelle overgrep, sier hun. Det kan både ufarliggjøre et vanskelig tema og normalisere at det snakkes høyt om. Barn tåler å bli spurt. Slike samtaler er også med på å plassere skylden der den hører hjemme. Nemlig hos overgriperne, sier Kjos.

Velferdsnettverket i Trøndelag, som Kjos var invitert til å dele sine erfaringer med, er en satsing for å bedre hverdagen til barn og unge i regionen. Nettverket består av Bufetat, Politi, St. Olavs hospital, Husbanken, IMDi, NAV, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag. Alle instansene skal ivareta barn og unges rettigheter.

-Ikke vær redd for å vise følelser når du får høre sterke historier. Det er ikke uprofesjonelt å vise mennesket bak den profesjonelle maska, men gi en forklaring til barnet hvorfor du reagerer som du gjør, oppfordrer Kjos. Da kan barnet lære at det er riktig å reagere med følelser på det som har skjedd enten det er med tårer, sinne eller frustrasjon, forklarer Kjos.

Ut av offerrollen - bli en overlever

Angelica Kjos er også opptatt av å definere seg ut av offerrollen.

- Jeg er ikke noe offer, men en overlever, som har fått et godt liv. Og det kan alle andre som har overlevd vold og seksuelle overgrep også få til med riktig hjelp og støtte, understreker hun. Angelica Kjos er den eneste i Norge med tittelen erfaringskonsulent. Nå håper hun det ansettes flere med hennes erfaringskompetanse i barnevernet, for å styrke tjenestene til barn og unge.

(Kilde: Fylkesmannen i Trøndelag)