- Den nye tildelinga på 4 millioner kroner kom etter at Fylkesmannen i forrige uke sendte en søknad til Landbruksdirektoratet som dokumenterte et ekstraordinært behov for mer midler. Det er stor aktivitet og interesse blant fylkets skogeierne for bygging av skogsveger, sier fylkesskogmester Rune Saursaunet.

De nye tilskuddsmidlene gir Fylkesmannen en mulighet for å gi positive svar til flere av skogeiere som har søkt om tilskudd til bygging av skogsveg i år.

- Den store aktiviteten på skogsvegbygging vi nå ser i Trøndelag er et resultat av målrettet innsats over flere år hvor kommunene, skognæringa, Fylkesmannen og fylkeskommunen i felleskap har satset på skogpådrivere og vegplanleggere. Dette kombinert økte tilskuddsrammer bidrar nå til at skogindustrien i Trøndelag får mer lokalt virke i sin produksjon, sier Saursaunet.