Et samisk språkutvalg vil ha samiske barnehager over hele landet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) fikk mandag overlevert utredningen «Hjertespråket» fra språkutvalget. Utvalget foreslår en rekke endringer for å styrke det samiske språket.

Språkutvalget vil blant annet gi alle kommuner plikt til å tilby samiskspråklig barnehagetilbud dersom foreldrene krever det.

Utvalget hevder at samiske språkrettigheter i dag er langt på vei begrenset til de ti kommunene som utgjør forvaltningsområdet for samisk språk, men legger til grunn at rettighetene også gjelder i store byer og tettsteder der samer «er bosatt i et betydelig antall».

Utvalget foreslår at retten til samisk opplæring i skolen utvides ved at minstekravet på ti elever reduseres til tre. De foreslår også å lovfeste en plikt for myndighetene til å oversette til samisk informasjon, skjema og standardiserte brev som berører rettssikkerhet eller pasientsikkerhet. Offentlige organer i det samiske språkområdet bør også få en plikt til å besvare henvendelser på samisk både skriftlig og muntlig.

Samisk språkutvalg vil også utvide retten til å bruke samisk språk i rettsvesenet. Retten til å kunne snakke samisk under avhør skal gjelde i hele landet, mener utvalget.