Grunneiere på Reitan i Ålen ønsker at prosjektet Engan Stenbrudd og Masseuttak blir skrinlagt. Flere frykter for støvplager og støy fra det planlagte anlegget. Området ligger like ved Reitan Steinbrudd som har vært i drift siden 1990.

Fylkesmannen har også merknader til planene og krever blant annet støyutredning.

Innenfor en radius på 500 meter fra det planlagte stenbruddet er det 17 boliger. Området er et LNFR område og planene er derfor ikke i tråd med kommuneplanen.

Det er entreprenør Ole Peder Bakken AS og Hans Kristian Engan som ønsker å virksomhet på det 288 dekar store området.