Klima- og miljødepartementet

I kommunenes vurdering skal det det legges vekt på hensynet til viltarter og fugler, og spesielt hekkeområder, melder regjeringen.

Det var Stortingets vedtak fra 9. mars 2021 til lov om endringer i motorferdselloven som ble sanksjonert i Statsråd i forrige uke.

Lovvedtaket har umiddelbar virkning, og innebærer at motorferdselloven endres på enkelte punkter.

Endringene innebærer at kommunene får myndighet til å tillate ferdsel med båt med elmotor på inntil 800 watt på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, og særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke åpnes for motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv.

Endringene innebærer videre at Statens naturoppsyn får adgang til å kontrollere om fører av motorkjøretøy eller -fartøy har med nødvendige dokumenter under kjøring, og til å ilegge overtredelsesgebyr hvis føreren ikke overholder bestemmelser i motorferdsellovgivningen.