- Trafikkstasjonene på Tynset og Røros må bestå med fullverdige tjenester, heter det i et brev fra Regionrådet for Fjellregionen som nå er sendt til Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Statens Vegvesen.

Bakgrunnen for brevet er et forslag om å legge ned trafikkstasjonene på Oppdal og Røros «da etterspørselen for dette området i stor grad kan håndteres av trafikkstasjoner på tjenestestedene i Otta og Tynset», som det heter i en konsulentrapport.

-Tynset foreslås i denne rapporten å bli redusert fra trafikkstasjon til servicekontor i likhet med en rekke andre tjenestesteder. Dette betyr etter det vi forstår blant annet at innbyggerne i Fjellregionen må reise til Otta, Trondheim eller andre steder for praktiske førerprøver for MC og tunge klasser. Det samme gjelder for hallkontroller og det som heter «merkantile skranketjenester». Med andre ser forslaget ut til å bety at det kun er praktiske førerprøver for klasse B som det blir mulig å gjennomføre her, heter det i brevet som er undertegnet av regionrådets leder og nestleder, ordfører Merete Myhre Moenci Tynset og Hans Vintervold i Røros.

Her kan du lese brevet i sin helhet:

Trafikkstasjonene på Tynset og Røros må bestå med fullverdige tjenester

Vi viser til pågående arbeid med å utrede organisering av Statens Vegvesen og trafikant- og kjøretøyområdet (TK-området). Etter det vi får opplyst skal Statens Vegvesen legge fram forslag til ny modell og struktur for TK-området i løpet av mai 2019.

Parallelt med dette har Region Øst og Region Midt allerede iverksatt tiltak med redusert åpningstid ved trafikkstasjonene på Tynset og Røros fra nå i mars, som innebærer at stasjonen på Tynset vil være åpen tre dager i uka og stasjonen på Røros to dager i uka med bemanning fra Tynset. Vi har fått opplyst at dette ikke innebærer endringer i tjenesteområdene ved de to stasjonene, men reduserer selvsagt publikums muligheter til å oppsøke stasjonene.

I oppdragsbrevet til Vegdirektoratet fra Samferdselsdepartementet 29. oktober 2018 framgår det at «Regjeringen har med bakgrunn i områdegjennomgangen som mål at Statens vegvesen skal redusere sine interne kostnader fra 11 700 mill. 2017-kr i 2017 til 10 000 mill. 2017-kr i 2023. Det blir nødvendig med omfattende tiltak for å ta ut potensialet. Ved overføring av sams veiadministrasjon til fylkene, vil oppfølging av områdegjennomgangen kun gjelde gjenværende statlig virksomhet.»

Det heter videre at «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering av TK-området ved å utforme forslag til ny tjenesteleveransemodell og -struktur. Forslaget skal ta utgangspunkt i tilrådningene til ekstern rådgiver fra områdegjennomgangen og Statens vegvesens faglige vurderinger. Det skal legges til grunn at ny tjenesteleveransemodell og -struktur skal være implementert innen utgangen av 2024.» Og departementet sier at «Ny tjenesteleveransemodell og -struktur innebærer en reduksjon i antall tjenestesteder, personell og omlokalisering av tilbud. Digitaliseringen reduserer brukernes behov for å oppsøke et fysisk tjenestested.»

Det er rapporten «Områdegjennomgang av Statens Vegvesen» fra Capgemini Consulting, datert desember 2017, departementet mener det skal tas utgangspunkt i sammen med etatens faglige vurderinger. Konsulentene foreslår blant annet å legge ned trafikkstasjonene på Oppdal og Røros «da etterspørselen for dette området i stor grad kan håndteres av trafikkstasjoner på tjenestestedene i Otta og Tynset». Konsulentselskapet skriver riktignok på side 138 i rapporten at «Otta opprettholdes som tjenestested til tross for dagens lave volumer gitt forslag om nedleggelse av tjenestestedene Oppdal og Tynset», men dette skal etter det vi forstår være en skrivefeil. Det er Røros som foreslås nedlagt. Men Tynset foreslås i denne rapporten å bli redusert fra trafikkstasjon til servicekontor i likhet med en rekke andre tjenestesteder. Dette betyr etter det vi forstår blant annet at innbyggerne i Fjellregionen må reise til Otta, Trondheim eller andre steder for praktiske førerprøver for MC og tunge klasser. Det samme gjelder for hallkontroller og det som heter «merkantile skranketjenester». Med andre ser forslaget ut til å bety at det kun er praktiske førerprøver for klasse B som det blir mulig å gjennomføre her. De foreslåtte endringene fra konsulentselskapet kan etter vår vurdering på ingen måte aksepteres!

Samferdselsdepartementet skrev i sitt oppdragsbrev at «Endringer på TK-området kan ha betydning for både næringsaktører, og private brukere, lokale myndigheter m.fl. For å sikre god utforming av reformen er det derfor viktig at berørte aktører får bidra inn i de utredninger og vurderinger som skal gjøres. Departementet forutsetter at Statens vegvesen involverer aktuelle interessenter underveis i det videre arbeidet, for eksempel ved at det etableres en referansegruppe.»

Dersom tjenestetilbudet reduseres i det omfang som er skissert, er det ikke slik at dette kan ha betydning for både næringsaktører, lokale myndigheter og folk flest. Det vil ha store negative konsekvenser for alle vi som bor i de områdene som rammes, føre til at både enkeltmennesker og private og offentlige virksomheter må bruke inntil et par dager for å få tilgang til tjenestene. Vi oppfatter også dette som et ytterligere bidrag til sentralisering.

Samferdselsdepartementet er tydeligvis klar over at dette vil være et klart brudd med prinsippet om likeverdige tjenester i hele landet. I oppdragsbrevet heter det: «For å opprettholde et godt tjenestetilbud i hele landet for slike tjenester skal det derfor foreslås kompenserende tiltak, som for eksempel ambulerende tjenester, dersom ny tjenestestruktur innebærer vesentlige endringer i reisevei for publikum. Videre skal tjenestetilbud så langt mulig opprettholdes lokalt inntil avløsende tilbud, enten i form av selvbetjeningsløsninger eller nye tjenestesteder, er etablert.» I tillegg åpner departementet for en privatisering av tjenester, siden det heter: «Som ledd i effektiviseringsarbeidet bes det om en særlig vurdering av hvilke oppgaver som helt eller delvis kan utføres av private aktører, eksempelvis oppgaver knyttet til avvikling av førerprøver og kurs knyttet til utvikling av førerkompetanse e.l. Vi ber Statens vegvesen gjennomføre en slik vurdering, og herunder også vurdere hvordan en slik oppgaveoverføring eventuelt kan gjennomføres. Det må parallelt utredes hvordan en slik overføring til private aktører vil påvirke den konkrete utformingen av ny tjenesteleveransemodell og -struktur.» Det er etter vår vurdering ikke forsvarlig å overlate disse oppgavene til private aktører!

Vi opplever det som oppsiktsvekkende at beredskapshensyn ikke er viet noen plass verken i rapporten fra konsulentselskapet eller oppdragsbrevet fra departementet. Den kompetansen medarbeiderne ved trafikkstasjonene innehar, er meget verdifull både ved hendelser og i arbeidet med å forebygge ulykker og andre hendelser. I vårt område har dette betydning for beredskapen i forhold til Riksvei 3 med den enorme langtransporttrafikken mellom nord og sør, tilsvarende for Fylkesvei 30 og Rørosbanen. Derfor er det også nødvendig å se dette arbeidet i sammenheng med det pågående arbeidet med organiseringen av fylkes- og riksveiene med fylkeskommunene i en sentral rolle.

For oss er det også et poeng at det er mange av våre innbyggere som ikke kan benytte seg av digitaliserte løsninger, fordi sentrale myndigheter ikke har tatt ansvar nok til å få bygd den nødvendige infrastrukturen med bredbånd. Dette må på plass før vi kan ta del i denne utviklingen for fullt.

Vi deltar gjerne i diskusjoner om tilpasninger av tjenestetilbudene ved trafikkstasjonene, men dette må vurderes i et bredere perspektiv enn kun å utnytte digitaliserte løsninger og spare penger.

Vårt hovedbudskap er enkelt: Trafikkstasjonene på Tynset og Røros må bestå og tilby innbyggerne i Fjellregionen fullverdige tjenester!

Brevet er undertegnet Merete Myhre Moen, leder og ordfører i Tynset kommune og Hans Vintervold, nestleder og ordfører i Røros kommune