Korona-info fra Fylkesmannen i Trøndelag

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19. God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Helsedirektoratet tilrår at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:

 Personer som vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager. Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på Fhi sine nettsider: https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av- koronaviruset-coronaviruset/  Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19. Nærkontakt defineres som: o bodd i samme husstand o pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt smittevernutstyr o oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand, har sittet i nærheten (to seter eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly o har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19

Ytterligere informasjon om definisjon av nærkontakter finnes på Fhi sine nettsider:

https://fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede- tilfeller-med-koronavirus-coronavir/#definisjon-av-naerkontakter-hoeyrisikoeksponering

 Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Symptomer med feber, sår hals og hoste er rapportert. COVID-19 kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse eller snue i seg selv uten andre tegn til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes.

Den samme risikovurderingen vil kunne omfatte personer i bofellesskapene for utviklingshemming, barneboligene og BPA-ordningene, slik at de overnevnte rådene også vil være gjeldene for besøkende til dem.

Det er viktig at overnevnte informasjon gjøres kjent for besøkende før de eventuelt møter opp i institusjonen. Det vises forøvrig til forløpende oppdatering av informasjon på Fhi sine sider både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid- 19/