OPPGITT:

Hør ordfører Ole Morten Balstad i formiddagssendinga fredag!

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har nå kommet med sin innstilling overfor Kommunal og moderniseringsdepartementet når det gjelder meklingsbiten i Selbu kommunes arealplan. Fylkesmannen velger å følge Statens vegvesen sine merknader fullt og helt.

-Dette er både overraskende og alvorlig, all den tid fylkesmannen så langt har gitt uttrykk for at Statens vegvesen sine innsigelser var av mindre viktig art. Ikke minst er det alvorlig for bygda Selbu som nå risikerer å måtte foreta boligutbygging bare i gangavstand av skoler, og da med full gang- og sykkelvei. Boligbygging i hele bygde-Norge blir truet hvis merknadene blir tatt til følge, sier en frustrert selbuordfører Ole Morten Balstad.

Her er noen eksempler:

"Ut i fra nasjonale mål bør kommunen benytte mer sentrumsnære boligområder for å styrke grendastrukturen".

- Direkte selvmotsigende, da dette vil føre til det motsatte, nemlig en svekkelse av grendastrukturen, mener Balstad.

"Kommunen må jobbe mot å redusere skoleskyss. Skoleveien er en viktig arena for å skape gode relasjoner mellom barn og unge".

-Skal Selbu kommune unngå skoleskyss, må all boligbygging sentreres rundt tre skoler. Det vil si at vi kun kan ha boliger innen gangavstand fra disse og at det må anlegges gang- og sykkelvei.

-Selbu kommune fikk i forkant av planarbeidet, samt under selve arbeidet, tydelige signaler om at boligbygging utenfor sentrumssonen skulle skje i klynger og ikke ved spredt boligbygging. Dette ble etterkommet, og derfor er det ubegripelig at fylkesmannen nå etterkommer alle innsigelsene fra Statens vegvesen som er gitt på hele fem boligområder som er organisert i nettopp klynger.

-Er det dette fylkesmannen ønsker og mener? spør Ole Morten Balstad. - Det går allerede skolebuss fra og forbi. Hvilke momenter vektlegger fylkesmannen for at ikke innbyggere i nye boliger kan benytte et allerede eksisterende tilbud? spør en hoderystende ordfører.

Ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad (Foto: Andreas Reitan)

Les ordførerens tilsvar her:

Det er med stor overraskelse og ikke minst forundring en leser fylkesmannens oversendelse til innsigelsessak til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) når det gjelder arealplanen for Selbu kommune.

Selbu kommune fikk i forkant av planarbeidet, samt under selve arbeidet, tydelige signaler om at boligbygging utenfor sentrumssonen skulle skje i klynger og ikke ved spredt boligbygging. Dette ble etterkommet, og derfor er det en ubegripelig at fylkesmannen nå etterkommer alle innsigelsene fra Statens vegvesen (SVV) som er gitt på hele fem boligområder som er organisert i nettopp klynger.

1. For det første måtte Selbu kommune etterspørres uttalelse til planutkastet fra SVV en rekke ganger. Når det endelig kommer, kommer det langt på overtid og virker i tillegg veldig lite gjennomarbeidet. Dette hemmet også fremdriften i planarbeidet vesentlig.

2. Fylkesmannen kalte fredag 20.11.15 inn kommunen til en drøfting rundt innsigelsene fra SVV(dette møtet er ikke ført opp på tidsforløpet som er skissert i oversendelsesbrevet til KMD). I dette møtet gir Fylkesmannen klart uttrykk for at innsigelsene fra SVV er av en slik art at de ikke bør oversendes til KMD for mekling, og at dette må kunne løses i minnelighet. Etter dette møtet skjer det ingenting hverken fra SVV, fylkesmannen eller kommunen, og kommunen hadde i etterkant av dette møtet en klar formening om at det ble skissert fra fylkesmannens side at fylkesmannen skulle ta en rolle for å få partene til å se på saken sammen.

3. Under et møte mellom Selbu kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og SVV den 26.05.16 bringes saken på banen igjen. Dette møtet omhandlet forøvrig ikke innsigelsene til planutkastet, men ble uansett en del av agendaen. Her gir både kommune og SVV sin versjon av saken, og siden skjer det lite. Selbu kommune ved planansvarlig tar så kontakt med SVV, som igjen gir uttrykk for at dersom vi velger å gi oss på noen områder, kan de gi seg på andre. Når argumentene for å gå imot områdene er trafikksikkerhet, finner vi det totalt uakseptabelt og useriøst at innsigelsesmyndighetene foreslår å kjøpeslå om innsigelser som forutsettes faglig begrunnet, og velger derfor å holde på våre standpunkt.

Det samme har vi gjort i prosessen som er kjørt videre, ikke minst da flere av disse områdene allerede er sikret i form av busslommer og påstigningsramper, for øvrig delfinansiert med trafikksikkerhetsmidler.

For Selbu kommune blir dette også en prinsippsak. Når fylkesmannen nå støtter SVV på innsigelser om at det ikke skal anlegges boligfelt som medfører kjøring til f. eks. skole og fritidsaktiviteter, vil det si at vi etterhvert kan bygge boliger kun i tilknytning til sentrum, eller sagt med rene ord, en rasering av et levende bygdesamfunn.

Så til kommentarene fra fylkesmannen til innsigelsene, samt spørsmål som ønskes besvart:

Område 29/75 Tømra:

Setningen "Ut i fra nasjonale mål bær kommunen benytte mer sentrumsnære boligområder for å styrke grendastrukturen" er direkte selvmotsigende, da dette vil føre til det motsatte, nemlig en svekkelse av grendastrukturen.

"Kommunen må jobbe mot å redusere skoleskyss. Skoleveien er en viktig arena for å skape gode relasjoner mellom barn og unge".

Skal Selbu kommune unngå skoleskyss må all boligbygging sentreres rundt tre skoler. Det vil si at vi kun kan ha boliger innen gangavstand fra disse og at det må anlegges gang- og sykkelvei.

Spørsmål: Er det dette fylkesmannen ønsker og mener? Det går allerede skolebuss fra og forbi det aktuelle området, hvilke momenter vektlegger fylkesmannen for at ikke innbyggere i nye boliger kan benytte et allerede eksisterende tilbud?

Område 89/110/165 Øverbygda/Rolset

"Barneskolen ligger 3 km unna, ungdomsskolen ca. 8 km og nærsenter 7,7 km unna"

Kommunen har til opplysning kun en ungdomsskole lagt til sentrum av bygda.

Spørsmål: Mener fylkesmannen dette diskvalifiserer for boligbygging og vil dette gjelde hele bygda? Vil det da i praksis si at vi heretter kun skal bygge boliger i gangavstand til ungdomsskole?

Område 106/161 Vikvarvet

Dette er et etablert boligområde der det for kort tid siden ble anlagt to store busslommer nettopp for å forbedre trafikksikkerheten. Området ligger også så langt fra skolen at skoleunger som bor her er berettiget skoleskyss uansett gang- og sykkelvei eller ikke.

Spørsmål: Fylkesmannen er sikkert kjent med kostnader til gang- og sykkelvei, og mener fylkesmannen det er samfunnsøkonomisk fornuftig å bekoste gang- og sykkelvei i fem kilometer for mellom 10 og 15 nye boliger i stedet for å benytte seg av allerede eksisterende busstilbud?

Område 168 Indre Selbustrand:

Spørsmål: Hvilke trafikkløsninger sikter fylkesmannen her til? Kommunen har allerede gjort til kjenne at en kan nå barneskole uten å måte gå på fylkesvei, og hvorfor vektlegger ikke fylkesmannen her avstanden til ungdomsskole?

Område 153/167/179 Fuglem/Solem:

Dette er et attraktivt og forholdsvis stort boligområde som nå båndlegges for videre utbygging. Også her vektlegges trafikksikkerhet og klimamål. Det er til opplysning også her nylig etablert påstigningsramper for buss.

Spørsmål: Vedr. klimamessige hensyn, mener fylkesmannen at det vil forverre miljøet dersom flere barn gjør bruk av en buss som allerede går i rute?

Overordnet:

Det forutsettes at fylkesmannen før uttalelsene har gjort en befaring i områdene som er omtalt, og fra kommunens side er vi av den oppfatning at det er meget uheldig at en slik befaring skjer uten av kommunen er en part. Det hadde også vært naturlig at SVV var med på samme befaring, og det imøtesees et svar for når denne befaringen fant sted.

Dersom vi i fremtiden kun skal anlegge boliger som er i gangavstand til både skole og fritidsaktiviteter, vil det si at alle boliger må bygges på et meget avgrenset område i sentrum. Det vil også si at grendeskoler må legges ned(naturlig nok da det etterhvert ikke blir elever der), og hele kommunen blir etterhvert sentrert rundt sentrum. Dette vil garantert svekke mangfold, grendastruktur, tilhørighet til grendene og garantert Selbu som både attraktiv bolig- og næringsetableringskommune. Selbu har de siste årene hatt sterk vekst i folketallet, og vi ser at kommunen også fremstår som attraktiv med tanke på næringsetablering.

Signalene som her gis er med på å svekke fremtidsgrunnlaget for Selbu og det er sterkt beklagelig at fylkesmannen i siste ekstraomgang av arealplanen kommer med disse uttalelsene som vi føler går på tvers av alle signaler og råd som tidligere er gitt.

Ole Morten Balstad

Ordfører