Utdanningsdirektoratet

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet den siste av tre rapporter om resultatene fra Elevundersøkelsen 2019. I rapporten har NTNU Samfunnsforskning blant annet undersøkt om det er noen endringer i elevens trivsel, motivasjon og mestring de siste årene.

Endringene i elevenes opplevelse av læringsmiljøet er generelt sett små, og det store bildet er at elevene trives på skolen. 88 prosent av elevene som har svart på Elevundersøkelsen 2019, trives godt eller svært godt på skolen.

Synkende motivasjon på 5., 6. og 7. trinn

Samtidig er det tendenser til negativ utvikling på noen områder. I første rekke er dette synlig i synkende motivasjon for skolearbeidet på 5., 6. og 7. trinn siden 2016. Lærerundersøkelsen viser samtidig at lærere mener at det har skjedd et fall i elevenes motivasjon, både i barneskolen og i ungdomsskolen. Selv om Lærerundersøkelsen er frivillig og svarprosenten er lav, mener forskerne at den kan indikere hvordan lærere generelt vurderer læringsmiljøet til elevene.

– Elevundersøkelsen kjennetegnes av stabile forhold over tid. Det bekymrer oss derfor at vi ser tendenser til en negativ utvikling i elevenes motivasjon, samtidig som lærerne melder om det samme. Det er likevel viktig å understreke at det generelt sett ikke er slik at norske elever er umotiverte, og i ungdomsskolen og i videregående ser vi ikke den samme nedgangen som på mellomtrinnet, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Intervjuer med syv skoler

For å finne ut mer om hvordan skolene jobber med elevenes motivasjon, mestring og trivsel, har forskerne intervjuet lærere og rektorer ved syv skoler. Et klart bilde er at noen skoler vektlegger hva de selv kan gjøre med læringsmiljøet, mens andre i større grad forklarer læringsmiljøet med forhold utenfor skolen.

Det er også forskjeller mellom skolene i hvor stor grad de aktivt forholder seg til elevenes livssituasjon utenfor skolen. Noen skoler legger opp til aktiviteter som i større grad møter elevenes interesser utenfor skolen.

– Lærere med gode relasjoner til elevene og som vet hva som motiverer dem utenfor skolen, har gode muligheter til å trekke dette inn i opplæringen. Fra forskningen vet vi også at varierte og praktiske arbeidsmåter, relevans og ikke minst mestringsfølelse, er viktig for elevenes motivasjon. Det samme er foreldrenes holdninger til læring, sier Hege Nilssen.

Nye lærerplaner – mer vekt på utforsking og lek

Ved skolestart høsten 2020 fikk skolen nye læreplaner. De yngste elevene skal i større grad lære gjennom lek. Fagene har også blitt mer samfunnsaktuelle og legger vekt på at elevene skal få være kreative og lære igjennom å skape og utforske. Også de praktiske sidene ved flere av fagene er styrket.

– De nye læreplanene legger til rette for en variert undervisning hvor elevene får være aktive, deltakende, utforskende og skapende. Jeg mener det er avgjørende for elevenes motivasjon og mestringsfølelse, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Sosioøkonomisk bakgrunn har betydning for læringsmiljøet

I rapporten har forskerne også studert hva elevenes sosioøkonomiske bakgrunn har av betydning for læringsmiljøet og læringsresultatene. Skoler som ligger i kommuner med høyt utdanningsnivå og høy inntekt i befolkningen, har elever som opplever bedre læringsmiljø og oppnår bedre resultater. Derimot er det ikke noen forskjell i elevenes oppfatning av i hvor stor grad lærerne bryr seg om dem.