Saernieh: Gaavnedibie Rørosesne, göökte orre aamhtese-gærjetjh, radiosaadtege saemiengïelesne Sveerjen raedtesne, orre gærja saemiengïelesne.

Gaskevåhkoen jïh duarstan minngemes våhkoen lij Gïeleviermie Snåasesne. Fïerhten mubpien jaepien gïelejarngh Nöörjeste  Sveerjeste  tjåanghkoem öörnedieh. Dïhte lea arena gusnie gïele lea govlesåvva jïh nænnoste. Gïeleviermien mænngan dle festivaale Tjaktjen Tjåanghkoe eelki. Fïerhten mubpien jaepien Saemien Sïjte dej ektiebarkijigujmie dam festivaalem Snåasesne öörnede.

Akten aejkien våhkosne månnoeh Ida, giejnie manne Aajegisnie barkeminie, gaajhkide maanide Plassjeste Praahkeste tjåanghkenien. Dejtie tjåanghkojde gåhtjobe Gadtsegarhkh. Fïerhten aejkien orre aamhtese jïh darjomh, dle maanah åadtjoeh gïelem nuhtjedh jïh kultuvremaahtoem nænnoestidh. Menh vihkielommes gadtsegarhken tjåanghkoegujmie, lea ahte maanah åadtjoeh sinsitniem råakedh. Minngemes aejkien gadtsegarhki tjåanghkoe lij Skistuggusne. Desnie mijjieh byöpmedimh jïh möörjimh. Gaektsie maanah lin meatan, njieljie geerve almetjh, jïh dovne göökte bïenjh.

Göökte orre gærjah maanide båeteme. "Prinsessa jïh snurke" lea voestes gærjan nomme. Sissel Jåma lea dam jarkoestamme. Mubpien nomme lea "Krogkodilla mij idtji tjaetsiem lyjhkh". Risten Birje Steinfjell dam jarkoestamme. Gåabpatjahkh utnieh tjaebpies guvvieh jïh luste soptsesth. Dovne göökte orre tjoejegærjah båeteme. Akte man nomme "Staaloeh vienhtieh aske lea dålle". Ejva Krihke Jonassen gærjam seamma nommine låhka, maam Kirsti Birkaland tjaaleme. Dan mubpien nomme lea "Aarporten jïh åarjel-smaaregen soptsesh". Maja Marie Jåma jïh Kjell Roger Appfjell dam lohkeme.

Nyheter: Seniortreff på Røros, to nye temahefter, særsamisk radiosending på svensk side, ny bok på sørsamisk.

Onsdag og torsdag i forrige uke ble arrangert Gïeleviermie på Snåsa. Hvert andre år arrangerer språksenter på norsk og svensk side denne samlingen. Gïeleviermie er en arena hvor språket blir hørt og styrket. Etter gïeleviermie startet høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe. Også dette arrangementet holdes hvert andre år, og arrangeres av Saemien Sïjte i samarbeid med andre institusjoner.

En gang i måneden samler jeg og Ida Ljungberg, som også jobber på Aajege, samiske barn bosatt i Røros-området. Disse samlingene kaller vi Gadtsegarhkh. Med ulike temaer og aktiviteter får barna bruke og styrke sitt samiske språk og sin kulturkunnskap. Men det viktigste målet med Gadtsegarhkh sine samlinger er at de samiske barna får en arena hvor de treffes. Sist samling var på Skistuggu hvor vi spiste mat og plukka bær. Åtte barn var med oss, fire voksne og to hunder.

Det har kommet ut to nye barnebøker på sørsamisk. Den ene heter «Prinsessa jïh snurke» (prinsessa og grisen), og er oversatt fra norsk av Sissel Jåma. Den andre boka heter «Krogkodilla mij idtji tjaetsiem lyjhkh» (Krokodillen som ikke likte vann), som er oversatt av Risten Birje Steinfjell. Begge bøkene har fine bilder og morsomme fortellinger.

Det har også kommet to lydbøker på sørsamisk. Den ene er etter Kirsti Birkeland sin bok «Staaloeh vienhtieh aske lea dålle» (Staaloer tror at månen er et bål), og er innlest av Ejva Krihke Jonassen. Den andre lydboka heter «Aarporten jïh åarjel-smaaregen soptsesh» (Samiske fortellinger fra Hattfjelldal og Trøndelag). Boken er skrevet av Just Qvigstad og lest inn av Maja Marie Jåma og Kjell Roger Appfjell.