RørosBanken hadde i fjor et overskudd på 38,2 millioner kroner. Det er en nedgang på 5,4 millioner kroner i forhold til 2014.

Mandag 29. februar ble det avholdt møte i forstanderskapet hvor bankens årsregnskap for 2015 ble gjennomgått og godkjent.  Til tross for tøff konkurranse med stort press på rentemarginer har det driftsmessig vært et bra år.

RørosBankens forretningskapital er ved årsskiftet i overkant av 5,5 milliarder kroner. Dette er en vekst på 2,5 % fra 2014. Resultatet før tap og skatt ble et overskudd på 38,2 mill. kroner.

- En fortsatt god drift med tilsvarende overskudd gir RørosBanken mulighet til å være en aktiv støttespiller for lokalt næringsliv. Videre gir dette også RørosBanken mulighet til å tilbakeføre betydelig midler i form av gaver til allmennyttige formål herunder bankens næringsfond som RørosBankens forstanderskap avsatte samlet kr. 1,7 millioner på forstanderskapsmøte. I tillegg kommer vesentlige midler som årlig blir benyttet til sponsing av ulike prosjekter og arrangementer, heter det i en pressemelding fra RørosBanken.

Mjelva valgt til styreleder

Det ble videre gjennomført en rekke valg herunder valg av representanter til RørosBankens styre. Styret består av Erling Mjelva (leder), Ingulf Galåen (nestleder), Nils Martin Tidemann, Bente Sundt, Torill Bakken, Hilde Kristin Bonde og Erling Skogås (ansatterepresentant). Fast møtende vararepresentanter er Jon Birger Tronsaune og Hilde Flatås Dahlen (ansatterepresentant).