Stillinga som Fylkesmann i Trøndelag ble lyst ut tirsdag.

Fylkesmannen skal lede den nye forvaltningsenheten for de to sammenslåtte fylkene i sør- og nordtrøndelag fra 1. januar 2018.

Fylkesmannsembetet vil være delt mellom Steinkjer og Trondheim, med hovedsete i Steinkjer, der også fylkesmannen skal ha kontoret sitt.

Stillinga er ei åremålsstilling på seks år, med mulighet for reoppnevning i en ny seksårsperiode etter offentlig kunngjøring og konkurranse.

FAKTA:

Fylkesmannen er Kongen og Regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for å følge opp Stortingets og Regjeringens mål og retningslinjer. Arbeidsoppgavene dekker et vidt arbeidsfelt og omfatter bl.a. tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige og familierettslige saker, samfunnstrygghet og beredskap, og oppgaver innenfor helse-, utdannings-, landbruks- og miljøvernsektoren. Fylkesmannen skal også samordne den øvrige statlige forvaltningen i fylket, og ta del i samarbeid og samhandling mellom stat, fylkeskommune og kommuner.Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og utfører oppgaver for en rekke departement og direktorat.