Kommunestyret i Tydal vedtok torsdag kveld årsregnskap og årsmelding for fjoråret, et driftsår som viser at Sør-Trøndelags minste kommune fortsatt går godt. Tildels svært godt.

Drøyt 9,7 millioner kroner i mindreforbruk, som det heter på kommunespråket, eller overskudd, som andre ville kalt det, blir i hovedsak avsatt til disposisjonsfondet. 600.000 kroner avsettes til pensjonsforpliktelser for tidligere TKE-ansatte som ikke fortsatte i kommunal tjeneste da det kommunale energiverket ble solgt til TrønderEnergi.

Lønnskostnader utgjør den største utgiftsposten med 77 millioner kroner i fjor.

Revisor Hanne Bakken fra Revisjon Midt-Norge orienterte om revisjonens arbeid med kommuneregnskapet, og revisjonsberetninga er avlagt uten merknader.

Kommunestyret skal møtes enda en gang før sommerferien. Torsdag 18. juni blir det dagmøte med tid også til å diskutere overordna strategier i forkant av budsjettbehandlinga for neste år.