Det har nå kommet inn en god del takseringsresultat fra fjellstyrene opplyser Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband, som hver høst utarbeider RypeRapporten.

– Høsten ser slett ikke verst ut for de som vil jakte på statsallmenningene, oppsummerer han. Unntaket er Vestland der det ser heller dårlig ut. Alle takseringsresultatene er ennå ikke klare, men nedenfor følger en rask oversikt over det vi har fått inn så langt.

Mer detaljerte takseringsresultat finner du på www.fjellstyrene.no som oppdateres jevnlig.

Trøndelag:

På Fosen viser takseringene hos Åfjord fjellstyre den største tettheten siden oppstart av taksering i 2007. I noen områder er det store kull, i andre områder er det tett mellom rypene, men noe mindre kull. Snitt på produksjon i år er 2,8 kyllinger per høne, det betyr noen høner uten kyllinger, noen med en kylling, men også flere som har over 10 kyllinger.

Resultatene hos Selbu fjellstyre viser middels bestand og en produksjon av kyllinger på 3,6 per km2.

Takseringsresultatene fra Fjellstyrene i Stjørdal viser en økning både i produksjon og tetthet i forhold til 2019. Produksjonen på 4 kyllinger per høne er over snittet for de siste 12 årene.

Osen fjellstyre viser til positive resultater sammenlignet med foregående år. Inntrykket etter årets taksering er at det er flere kyllinger pr par, og noe større tetthet av fugl i fjellet.

Hos Røyrvik fjellstyre viser resultatene fra takseringen en oppgang på tetthet, voksentetthet og produksjon sammenlignet med fjoråret.

Årets taksering i Snåsa viser en liten oppgang fra i fjor, og det ser ut til å være relativt bra med fugl i områdene.

Hos Ålen og Haltdalen fjellstyre forteller de at resultatene fra takseringene viser at vi står foran et ganske godt rypeår. Terrenget var jevnere besatt enn i fjor, og andelen voksenfugl av totaloppdagelsen ligger under det som vi betrakter som et godt år med hensyn til produksjon, det vil si at andelen av kylling var høyere enn normalt.

I Namsskogan ser den gjennomsnittlige tettheten av fugl grei ut, men hekkesuksessen har flere steder vært dårligere enn forventet. Det er store forskjeller på både kullstørrelse og kyllingstørrelse, og det er som vanlig store forskjeller mellom terrengene.

Innlandet:

Resultatene fra Sollia viser en kyllingproduksjon med 2,9 kylling i snitt per par voksen fugl. Total tetthet av rype er beregnet til 10,6 rype per km2.

Dovre fjellstyre melder om samme kyllingproduksjon som i 2019 og noe lavere voksenfugl-tetthet.

Takseringen hos Engerdal fjellstyre viser en liten oppgang i både tetthet og produksjon fra i fjor, som var et bunnår. Tettheten for skogsfugl er riktignok ikke økende, men produksjonen har økt. Det ser også ut til at det er til dels store variasjoner i området.

Rypebestanden hos Kvikne fjellstyre er stabil og man ser endog en liten oppgang i deler av statsallmenningen sammenlignet med tallene for 2019. Kyllingproduksjonen ligger på et middels nivå, mens total tetthet er god, som i 2019.

I Ringebu ser fjellstyret at årets estimerte rypebestand er bedre enn de foregående 5 årene! Gjennomsnittet for de tre jaktfeltene våre viser en tetthet på 20 ryper pr km2 og en kyllingproduksjon på 4 kyllinger pr. par.

Hønsefuglportalen - et viktig verktøy

I august hvert år takseres det ved hjelp av stående fuglehunder ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer over hele landet. I Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra disse takseringene. Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Takseringene gir et kunnskapsgrunnlag for hvordan rypa kan forvaltes under jakta, for eksempel ved å utstede kvoter for maksimalt uttak per jeger. Det er etterhvert blitt vanlig for jegerne å forholde seg til dags- eller sesongkvoter. Slik sikrer den ansvarlige rettighetshaveren at uttaket ikke overskrider fuglebestandenes bæreevne, og jegeren kan jakte i visshet om at han eller hun ikke utgjør noen trussel for bestanden, sier Eldar Berli, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Samarbeidet mellom landets største tilbydere av rypejakt og jegerne gjennom Hønsefuglportalen er et eksempel til etterfølgelse. Norsk viltforvaltning er et treparts samarbeid der myndigheter, rettighetshavere og jegere alle bidrar til en kunnskapsbasert viltforvaltning til alles beste, avslutter Berli.