Styret i Røros Tomteselskap, med halvparten nye styremedlemmer og halvparten erfarne medlemmer, har lyst til å synliggjøre noe av det vi tenker, og noe av det vi ønsker å gjøre.

Det siste halve året har det vært skrevet og ment mye om mangel på byggeklare tomter i Røros Kommune. Røros tomteselskap sitt ansvar, selskapets oppgaver og rolle har vært gjenstand for diskusjon.

I likhet med de som har ytret seg og ganske sikkert mange andre, så er også styret i Røros Tomteselskap genuint opptatt av at Røros kommune skal ha mange nok tilrettelagte tomter. Unge voksne med røtter her vil hjem, og mange andre finner Røros som et attraktivt bosted. Attraktive tomteområder som møter aktuelle tilflytteres behov, er et viktig virkemiddel - i en sak hvor alt henger sammen med alt.

Røros Tomteselskap AS eies av Røros Kommune og Rørosbanken. Tomteselskapet sin oppgave er å klargjøre infrastruktur for bygging i arealer som er avsatt til boligbygging i Røros kommune. I dag finnes byggeklare tomter på Glåmos og i Galåen. Det finnes dessverre ingen i Røros sentrum. Før ny kommunedelplan for sentrum vedtas så finnes det ikke avsatte egnede arealer til boligformål i Røros sentrum. Arealet som i eksisterende plan er avsatt i Gjøsvika (oversiden av Hyttskrivarveien) har vist seg å ikke være egnet for boligbygging, etter nærmere ettersyn av kommunen. Dårlige grunnforhold.

Tomteselskapet ble kjent med situasjonen for det avsatte området i Gjøsvika for ett års tid siden. Vi startet da et privat planforslag på et annet område i Gjøsvika. Dette området er under behandling nå og vi håper det kan stå klart i løpet av 2021. I tillegg er vi i startgropa med andre private planforslag på andre områder i Røros sentrum. Dette er krevende prosesser, da det i utgangspunktet ikke er arealer som er avsatt til boligformål i kommunedelplan for sentrum. Vi må følge lover og regler, men være proaktive i å se mulige løsninger.

Vi vil bidra til at vi unngår å havne i en situasjon hvor vi opplever samme mangel på byggeklare tomter i kommunen, som det vi gjør i dag. For å sikre det så legger vi opp til en god dialog og et tett samarbeid med Røros Kommune og andre sentrale samarbeidspartnere.

I 2021 så skal Røros Tomteselskap jobbe med

Å oppdatere selskapets vedtekter slik at de tjener dagens behov bedre

Forme og iverksette en enkel strategi som skal sikre en kontinuerlig tilgang av byggeklare tomter i Røros Kommune. Røros tomteselskap har ingen administrasjon og en strategi vil være et viktig verktøy for å sikre kontinuitet og kvalitet i styrets arbeid.

Å få behandlet flere planforslag, som forhåpentligvis kan sikre at vi får byggeklare tomter i Røros sentrum og Røros kommune så raskt som nødvendige prosesser tillater det.

Mvh

Styret i Røros Tomteselskap