Rovviltnemnda i Trøndelag fattet under møte den 23. april i år vedtak om en samlet kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 6. Der ble det åpnet for lisensfelling av brunbjørn på eventuell gjenværende skadefellingskvote til høsten.

Rovviltnemnda har underveis i beitesesongen utvidet skadefellingskvoten for brunbjørn i region 6 med ytterligere to brunbjørner. Dette vedtaket endrer den delen av vedtaket fra april, som gjelder betinget kvote for skadefelling av brunbjørn.

Vedtak av 23. april 2021 er fremdeles gjeldende for lisensfelling. Det vil si at det ikke åpnes for lisensfelling av brunbjørn i region 6 da tre brunbjørner er felt etter vedtaket i egen sak. To av disse er felt i Røros kommune og den tredje bjørnen er felt i Overhalla kommune.

Statsforvalteren i Trøndelag viser for øvrig til at dersom det oppstår akutte skadesituasjoner forårsaket av brunbjørn vil skadefelling av skadegjørende individ kunne vurderes i henhold til gjeldende regelverk.