Næringsplanen for Røros kommune skal revideres, og organiseringen av kommunens næringsarbeid skal evalueres.

Saken er lagt til Komite for kultur og samfunnsutvikling, og Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage skal være prosessleder, opplyser komiteleder Christian Elgaaen i en pressemelding.

Røros kommunes eksisterende næringsplan gjelder fra 2012 til 2022. Planen ble oppdatert med en rullering av tiltak i november 2013. Nå er den moden for en mer omfattende revidering. Derfor skal hele planen gjennomgås og vurderes.

Komitésak

Formannskapet vedtok i november i fjor og legge saken om revidering av næringsplan til Komite for kultur og samfunnsutvikling. Komitéen ledes av Christian Elgaaen (SV). Øvrige komitémedlemmer er Ivar Dahlen (AP), Arne Drøyvollsmo (AP), Rune Kurås (RL), Ola O. Skott (H) og Knut Brathagen (SP). Brathagen er også saksordfører i denne saken.

Rørosregionen Næringshage as er engasjert som prosessleder i komitéarbeidet, og Sigrid M. Jansen vil bistå kommunens politikere i prosessen.

En inkluderende prosess

Komiteen legger opp til en bred og inkluderende prosess med involvering og innspill fra næringslivet, Rørosmuseet og andre. I februar vil komitémedlemmene besøke flere bedrifter i kommunen og be om deres innspill. Det vil også bli utarbeidet spørreundersøkelser, i tillegg til et åpent møte 9. mars.

- Det er viktig for oss å få næringslivets innspill til hva som er viktig for å legge til rette for god næringsutvikling i kommunen, sier komitéleder Christian Elgaaen.

- Vi har et oppegående og godt næringsliv i kommunen på veldig mange områder, men hva ønsker næringslivet av oss som kommune for å legge rammene best mulig til rette?

Kommuneplanens samfunnsdel er utgangspunktet og legger de grunnleggende føringene også for næringsplanen.

Åpent møte 9. mars

Røros kommune inviterer næringslivet på et åpent frokostmøte torsdag 9. mars. Her vil både komitemedlemmene, rådmann og ordfører være tilstede.

- Vi ønsker næringslivet velkommen til å evaluere resultatene av dagens næringsarbeid, og til å komme med de gode innspillene til hvordan vi skal arbeide videre, uttaler Knut Brathagen.

Møtet holdes i Veksthuset i Tollef Bredals vei 13 på Røros. Sigrid M. Jansen fra næringshagen vil lede møtet og diskusjonen mellom politikere og næringsliv.

Fortsatt regionale næringssjefer?

Politikerne i Røros kommune skal også evaluere dagens organisering av næringsarbeidet med to regionale næringssjefer. Dagens ordning i regi av Regionrådet i Fjellregionen utløper ved utgangen av 2017, og Regionrådet skal også selv evaluere denne ordningen i løpet av året.

Formannskapet i Røros kommune har vedtatt at revisjon av kommunens egne strategiske næringsplan og evaluering av måten næringsarbeidet er organisert på, skal sees i sammenheng. Organiseringen av næringsarbeidet påvirker hvordan ulike tiltak skal gjennomføres.

På høring i sommer

Det endelige forslaget til revidert næringsplan for Røros kommune skal ut på høring i sommer, og det er ventet sluttbehandling i kommunestyret i månedsskiftet august / september, heter det videre i pressmeldinga.