Røros lufthavn har i dag en utslippstillatelse for fly- og baneavising og bruk av brannøvingsfelt av 04.06.2007. Kort oppsummert stiller eksisterende tillatelse krav til forbruk av avisingsvæsken som benyttes per sesong. Avfall blir også omtalt i eksisterende tillatelse, samt internkontroll, akutt forurensning og rapportering.

For avisingssesongene 2016/2017 og 2017/2018 har lufthavnen hatt midlertidige utslippstillatelser med tillatelse til forbruk av større mengder glykol til flyavising enn i opprinnelig tillatelse, blant annet på grunn av økt flytrafikk og utfordrende vintervær.

På bakgrunn av økt forbruk av flyavisingskjemikalier, at enkelte andre forhold i gjeldende utslippstillatelse er utdaterte og at det er ønskelig med en utslippstillatelse som gjenspeiler dagens forhold ved lufthavnen søker Avinor om endret utslippstillatelse for Røros lufthavn.

Det søkes om tillatelse til følgende:

Forbruk av baneavisingskjemikalier tilsvarende 16 000 kg KOF. Dette er en halvering fra dagens tillatelse

Forbruk av flyavisingskjemikalier tilsvarende 4400 liter 100 % glykol. Dette er en økning fra dagens tillatelse.

Utslipp fra månedlig testing av skumkanoner, og årlig testing av pulveraggregat på utrykningskjøretøy.

Søknaden er lagt ut på høring, og fristen er 10. desember.