Pål Sæther Eiden

26. februar skal fylkestinget i Trøndelag behandle en sak om egenregi av drift og vedlikehold av de fylkeskommunale veiene. Årsaken til at rådmannen nå kommer med sak om dette finner vi i fylkestingets vedtak i juni 2019 hvor flertallet med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti i spissen vedtok å sette av en million til å utrede drift i egenregi – da rettet mot driftskontraktene i Trondheim, Stjørdal, Hitra og Røros. Et paradoks var at en ba om at det ble benyttet konsulenter til jobben!

Når vi nå får oppfølging av saken fra rådmannen er det ikke foreslått egenregi av de fire driftsrodene, men en ønsker i stedet at fylket i fremtiden skal drifte ulike veg funksjoner i egenregi – som en start. Det er med andre ord god grunn til å frykte at vi får se fylkeskommunale brøytebiler i stedet for de lokale entreprenørene vi i dag kjenner. Dette er distriktsfiendtlig og en sentralisering av tjenestene!

Så langt har det rødgrønne flertallet fulgt rådmannens innstilling med og veda at det innføres egenregi innenfor 3 områder:

Vegmesterollen

Bruvask

Elektro

Hvor stanser de rødgrønnes iver etter å kommunalisere tjenester?

Her plukker oppgaver fra lokale entreprenører i distriktet. Er det god politikk – ikke minst er dette god distriktspolitikk

Hva skjer da med de lokale bedriftene som mister deler av det grunnlaget som tidligere har vært en del av inntektsgrunnlaget? Får vi en situasjon der den lokale lastebileieren mister så mye av sitt driftsgrunnlag at han ikke lengre får et inntektsgrunnlag? Vi får kanskje ikke dette som en konsekvens ved å drive disse oppgavene i egenregi, men en må forutsette at hensikten er å ta over alt vegvedlikehold.

EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) sier i sitt høringssvar bla følgende:

«EBA vil anbefale at Fylkestinget i Trøndelag sier ja til å opprettholde et velfungerende marked og ta i bruk den kompetansen som allerede finnes hos entreprenørene. En fortsatt konkurranseutsetting av drift og vedlikehold vil sørge for at drift og vedlikehold av fylkesveiene får den mest effektive og beste faglige utførelsen. Entreprenørene har allerede kunnskap og verktøy for å nå klimamålene. Det gjør det mulig for Trøndelag fylkeskommune å gjennomføre regjeringens klimamål, og egne miljøambisjoner, mye raskere enn ved å utvikle denne kompetansen i en fylkeskommunal enhet»

Rådmannens saksfremlegg viser ingen økonomiske besparelser, ingen vurderinger om kvalitet, ingen risikovurdering.

Saksfremlegget er et rent svar på et ideologisk vedtak om at det beste er om tjenester utføres i offentlig regi.

At vedtaket har så mange ubesvarte spørsmål, og kun svarer opp et ideologisk standpunkt er betenkelig. Hvilke konsekvenser får dette på sikt? River vi grunnlaget fra lokal verdiskapning på grunn av ideologiske skylapper?

Høyre mener:

Trøndelag Høyre har et pragmatisk syn på hva det offentlige bør og skal gjøre. Å skifte lyspærer og vaske bruer trenger ikke gjennomføres av det offentlige, det bør vi bruke de lokale entreprenørene til.

Vi tror en konkurranseutsetting vil gi Trøndelag fylkeskommune mer og bedre vei for pengene. Det bør være hovedfokus for Trøndelags politikere, og ikke å ri ideologiske kjepphester.

Høyre foreslår:

Fylkestinget ønsker ikke å innføre egenregi drift og vedlikehold på fylkesvegnettet. Dette begrunnes med blant annet følgende:

Egenregi kan få negative følger for lokale entreprenører i Trøndelag

Det er ikke dokumentert noe innsparingspotensial i de foreslåtte løsningene

Fylkeskommunen ønsker ikke å ta risiko knyttet til slike løsninger

Oppgaver som bruvask etc er ikke oppgaver som må eller bør utføres i offentlig regi

Fylkeskommunen må gjennom å være en god bestiller og seriøs innkjøper utnytte kompetanse og konkurranse i markedet for å oppnå best mulig vegvedlikehold