- Er ordfører enig i at Selbu kommune har et ansvar for å arbeide planmessig og målretta for å hindre ytterligere klimaendringer og tap av biomangfold?

Det spørsmålet stilte representanten Gro Mari Engen Hanem (SV) i en interpellasjon i kommunestyret i Selbu mandag kveld.

Forslag hennes til vedtak var dette:

1. Kommunestyret erkjenner at klimakrisen krever ekstraordinær, rask og felles innsats for å bremse den alvorlige utviklinga. Selbu kommune har et lokalt ansvar for å verne om naturen og hindre ytterligere klimaendringer. Kommunen må jobbe målretta for å hindre tap av artsmangfold, og ta vare på skog og vassdrag. 2. Arbeidet med ny klima - og energiplan må komme i gang i løpet av valgperioden 2019-2023. Planen må inneholde konkrete tiltak og målsettinger for klimaet og bevaring av artsmangfold og natur i kommunen.

Ordføreren svarte

Ordfører Ole Morten Balstad (Ap) sa i svaret sitt at han erkjenner at verden står foran store utfordringer på det klimamessige planet, men er likefullt ikke klar for å erklære en klimakrise. - Krise er et ord som ikke skal misbrukes unødig, og derfor mener ordføreren at store utfordringer er en bedre benevnelse enn krise på de utfordringene verden i dag står overfor. Alle må på sitt vis bidra til å løse de miljømessige utfordringene som ligger i både nåtid og fremtid, og dette gjelder selvsagt også Selbu kommune, samt lokalsamfunnet forøvrig. Ordføreren mener at Selbu kommune både har jobbet, og skal jobbe, målrettet for å sette i verk tiltak som gir miljømessige forbedringer, samt legge biomangfold til grunn som en av flere faktorer ved behandling av tiltak i kommunen.

"Utfordringer", ikke "krise"

Ordfører Ole Morten Balstad fremmet et nytt forslag som ble vedtatt med 19 stemmer. Seks støttet forslaget fra Gro Mari Engen Hanem.

Her er vedtaket:

Kommunestyret erkjenner at klimautfordringene i dag er av en slik karakter at dette krever en innsats på alle plan i samfunnet, også det kommunale. Ny klima- og energiplan tas med i planprogram for valgperioden 2019-2023.