Fylkesmannen i Trøndelag

Det var sommeren 2018 at Fylkesmannen ble kjent med at noen, bevisst eller ubevisst, hadde satt ut abbor i Stavsjøen i Malvik kommune. Forholdet ble politianmeldt og det ble iverksatt organisert garnfiske. Dette i et forsøk på å fjerne den uønskede fisken fra Stavsjøen. Noen få abbor ble fanget, enten på stang eller i garn. De fire individene som ble tatt i garn ble sendt til Norsk institutt for naturforskning (NINA), som tok skjellprøver av fisken.

Flere tiltak er gjennomført

Året etter ble det på nytt gjennomført en organisert kampanje for å fange abbor, men ingen individ ble da fanget. Malvik kommune engasjerte NINA blant annet for å påvise abbor i Stavsjøen ved hjelp av miljø-DNA. Endelig rapporten er snart klar, men foreløpige resultater viser at det fortsatt finnes abbor i Stavsjøen. Arten er påvist på flere av prøvestasjonene.

Stavsjøen skal tappes ned

Til sommeren skal det gjennomføres midlertidig nedtapping av Stavsjøen. Dette skjer i forbindelse med reparasjon av dammen, etter pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Dette innebærer at Stavsjøen kommer til å bli tappet for en del vann, noe som er svært gunstig for en eventuell rotenonbehandling.

Fylkesmannen i Trøndelag søker derfor Miljødirektoratet om tillatelse til å behandle Stavsjøen med rotenon. Tidlig innsats er avgjørende for å hindre og begrense miljøskade og erfaringen med fremmede arter viser at tidlig innsats også er best samfunnsøkonomisk. Før en eventuell behandling vil fisk bli flyttet, for så å bli tilbakeført etter at behandlingen er gjennomført. Hensikten er å utrydde abboren fra Stavsjøen.

Utsetting av fisk kan ha store konsekvenser

Utsetting av fisk kan ha store negative konsekvenser for fiske- og dyrelivet. Videre er det slik at vann gjerne henger sammen med andre vann via elver og bekker. Dette kan føre til at uønskede arter sprer seg videre. En del fiskearter formerer seg på bekostning av andre stedlige arter, da de ikke har naturlige fiender i vannet de blir satt ut i. Fisketomme vatn bør forbli fisketomme til fordel for arter som ellers blir spist av fisk, som for eksempel salamander.