Saernieh: Tjåanghkoe voeresalmetjidie, Lopmenaestie, Jåarhkeskuvlen gïeletjåanghkoe.

Fylhkeålma båatsoejielemem jïh dajveburriem bööredi gaskestallemetjåanghkose Vauldalen Fjellhotellesne, njoktjen mubpien jïh gåalmeden biejjien. Tjåanghkose dovne siebrieh, tjïelten politihkerh jïh administrasjovne jïh aaj  fylhkeålmanembeten representanth bööresovvin. Daate tjåanghkoe öörnesovvi gaskestallemeprosjekten åvteste, man nomme "Felles politikk for fjellområdene". Tjåanghkoen åejvieaamhtese lij "Evtiedimmie jieliemidie miehtjiesdajvesne jïh interkommunale prosessh".

Gadtsegarhkh:

Dæjstan Gadtsegarhkh utnin tjåanghkoe Plassjesne. Mijjieh tjoejkimh akte gåatan laategen lïhke Småsetresne jïh dållem bïejimh. Goervem bissimh, tjoejkimh jïh njulhtjestallimh. Biejjie goeki jïh maanah jïh geerve almetjh utniejin gaajh tryjjes tuvre. Goh akte baernie dennie tjåanghkosne jeehti, - Daate lea bööremes biejjie "ever"!

Jaepien 2013 Anita Dunfjell Aagard gærjam veedti, soptsese maam Jahkenelkien Aanna 90-jaepine radijoven tjïrrh seedti. Soptsesen nomme lij Åvla, jïh gærja seamma nommem åadtjoeji. Daelie dovne tjoejegærja soptsesistie dorjesovveme. Govlebe Åvlan bïjre, gie akten biejjien påastem veedtjie. Gïetine dïeves plaerijste prievijste dïhte gahtja. Gosse prievide tjöönghkie, prieviem jïjtjese vuepteste. Maja Marie Jåma tjoejegærjese lohkeme, jïh Gïeleaernie gærjam vedteme ektine Noerhte-Trööndelagen fylhkebiblioteekine. Vaajese Åvlan bïjre njieljie stuhtjide juekeme, jïh mijjieh voestes stuhtjem daenbien govlebe.

Nyheter: Eldretreff, Lopmenaestie, språksamling for videregående skole.

Fylkesmannen inviterte reindriftsnæringa og grunneiere til dialogmøte på Vauldalen Fjellhotell 2. - 3. mars. Til møtet var også organisasjoner, politisk og administrativ kommuneledelse og aktuelle representanter fra fylkesmannsembetene med flere invitert. Møtet kom som en oppfølging av dialogprosjektet «Felles politikk for fjellområdene». Hovedtema for samlingen var; «Utviklingsmuligheter for næringene i utmarka og interkommunale prosesser».

Gadtsegarhkh:

På tirsdag hadde Gadtsegarhkh samling på Røros. Vi rente på ski til en gapahuk ved skisporet i Småsetran og tente bål der. Vi grillet pølser, rente og hoppa på ski. Sola skinte og både barn og voksne hadde en veldig trivelig tur. Som en gutt sa, - Dette er den beste dagen "ever"!.

Anita Dunfjell Aagard ga i 2013 ut en bok etter fortellingen til Anna Jacobsen, som på 90-tallet ble sendt på radio. Fortellingen het Åvla, og boken fikk samme navn. Nå er det også laget lydbok av fortellingen. Da hører vi om Åvla, som en dag henter posten. Med hendene fulle av brev og aviser faller han. Da han setter seg ned og samler sammen posten, oppdager han et brev til seg selv. Maja Marie Jåma har lest inn lydboken, og Gïeleaernie har utgitt den i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek. Historien om Åvla er delt opp i fire deler, og vi hører første del i dag.