Rådmannen foreslår å sende 155 km med snøscooterløyper i Tydal ut på høring. Formannskapet behandler saken mandag.

Det er en ny paragraf (§4a) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som nå åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper.

Tydal grunneierlag og Tydal snøscooterklubb har lagt fram forslag om tilsammen 210 km løyper. Samtidig har det vært jobbet med utforming av forskrift, grunneieravtaler og avtale om drift av løypene.

Det er Plankontoret i Rennebu som på oppdrag fra Tydal kommune har gjennomført utredninga. Tydal kommune har vært i dialog med reindriftskontoret på Røros, reinbeitedistriktene og fylkesmannens miljøvernavdeling i forbindelse med arbeidet.

Rådmannen foreslår å ta ut fire løyper fra det opprinnelige forsaget, slik at 210 km blir redusert til 155. Det skyldes hensynet til naturmangfold, reindrift og støy.

Her er rådmannens innstilling til formannskapet:

1. Forslag til forskrift for scooterløyper med kart jamfør §4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag sendes ut på høring som framlagt.

2. Med bakgrunn i konsekvensanalysen foreslås H1, H2, H4, Ti9 og alternativ til H6 (1), H8 (1) og alternativ H14 (2) ikke etablert som scooterløyper slik de er plassert i kartet.

3. Det blir ikke avsatt egne midler i kommunens budsjett til disposisjon for merking av løypene for 2017.