I dag starter nidarosbiskop Tor Singsaas seks dager lange bispevisitas i menighetene i Røros. Og det blir en historisk start på visitasen med gudstjeneste i i sørsamisk liturgi i den sørsamiske menigheten Saemien Åålmege.

Etter nytt visitasreglement for Den norske kirke fastsatt i 2012 skal bispevisitas holdes minst hvert åttende år i hver menighet/sogn. Den varer gjerne 3-6 dager og formålet er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet.

Det er 12 år siden forrige bispevisitas i rørosmenighetene.

Det blir flere anledninger for kommunens innbyggere å få se og oppleve biskopen. Og en av dem som gleder seg er sogneprest Harald Hauge: