Pressemelding

Sikkerhetsnivået for norske pass må bedres for å møte de nye sikkerhetskravene. Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å etablere totalt 77 pass- og ID-kontor etter en faglig tilrådning fra Politidirektoratet. De nye passene skal utstedes av medarbeidere med ID-faglig kompetanse i fysisk sikrede lokaler.

– Det er for enkelt å skaffe seg et pass på falskt grunnlag. Over 30 000 norske pass ble borte i fjor, og vi vet at disse kan brukes til alt fra svindel og trygdemisbruk, til organisert kriminalitet og terrorisme. Dette er ikke en situasjon vi kan leve med. Det er man også klar over internasjonalt. Med mindre vi gjør noe for å bedre sikkerheten, vil norske pass være utdatert om få år, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

De nye passene skal inneholde biometriske data, noe som kobler person og pass sammen i større grad. Dette for å forhindre at mennesker som har tilegnet seg norske pass på falsk grunnlag kan benytte disse.

– Mennesker med falsk identitet utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Med nye pass får vi langt bedre verktøy til å avdekke forsøk på å tilegne seg en falsk identitet. Det bedrer tryggheten for folk flest, fortsetter Wara.

De nåværende passene vil være utdatert om få år Riksrevisjonen har påpekt at det er for dårlig sikkerhet og kvalitet i rutinene for å utstede pass i Norge. Politidirektoratet har også slått fast at det ikke er forsvarlig å opprettholde dagens antall passkontor. Dette av hensyn for å ivareta behovet for tilstrekkelig kompetanse, kvalitet og sikkerhet i utstedelsen av ID-dokumenter. POD anslår at hvert kontor bør utstede ett sted mellom 4000-5000 pass hvert år for å opprettholde kvaliteten. Justis- og beredskapsdepartementets beslutning svarer opp Stortingets anmodning om å etablere ny struktur for utstedelse av pass og ID-kort.

Nye løsninger skal sikre et godt publikumstilbud For å sikre at publikum får dekket sine behov skal alle politidistrikter tilby utvidede åpningstider, også i helgene. For å spare brukerne for unødvendig ventetid skal alle pass- og ID-kontor også ha tilbud om timebestilling. Videre skal det etableres en varslingsfunksjon på SMS slik at folk får beskjed før passet går ut på dato. Utover dette skal de samtidig etableres mobile løsninger for bedre tilgjengelighet i områder med lang reisevei.

– Det er min oppgave å balansere et godt tilpasset servicetilbud med økte krav til sikkerhet og trygghet. Derfor skal vi også ta i bruk nye løsninger for å sikre at belastningen blir mindre for dem som får lengre reisevei til passkontoret. Utvidede åpningstider, timebestilling over internett og mobile løsninger som skal reise rundt i distriktene, er eksempler på tiltak vi gjør for å lette hverdagen for folk flest, sier Wara.

I vurderingen har Justis- og beredskapsdepartementet jobbet tett med Politidirektoratet, som har forelagt departementet en anbefaling om hvor det bør utstedes pass i Norge. Beslutningen er fattet på bakgrunn av en ny, faglig tilrådning fra Politidirektoratet med flere kontor enn direktoratets opprinnelige anbefaling.

Disse passkontorene i Trøndelag videreføres:

Heimdal, Oppdal, Namsos og Fosnes, Orkdal og Agdenes, Sentrum (Trondheim), Steinkjer, Stjørdal, Ørland, Nærøy

Disse passkontorene legges ned:

Grong, Hitra, Midtre Gauldal, Rissa, Røros, Levanger og Verdal