Det var bifall fra alle politiske hjørner da kommunestyret på Røros torsdag kveld vedtok klima og miljøplan for perioden 2010 til 2030.

Planen har som mål å bedre miljøet samtidig som den skal bidra til å heve bokvaliteten, bedre folkehelse, øke verdiskapingen og fremheve verdensarvens kvaliteter. Den skal med andre ord bidra til at målene i kommuneplanens samfunnsdel oppnås.

Planen som ble vedtatt er i fem punkter:

1. Vedlagte forslag til klima - og miljøplan for Røros kommune 2018 – 2030 vedtas

3. Klima – og miljøplan skal revideres hvert 4. år

4. Rådmannen foretar årlig nødvendige justeringer

5. Økonomiske konsekvenser som ligger som tiltak i planen, må vurderes i forbindelse med i budsjett og økonomiplanprosessen.

Rune Krogh fra Senterpartiet har vært saksordfører for planen og la fram denne for kommunestyret. Han kommenterer planprosessen slik:

Hanne Hauge fra SV sier hun i utgangspunktet tenkte det ville bli stridigheter om forslaget, men alle partiene bifalt i grove trekk planen uten videre kommentarer bortsett fra at denne var bra. Hør intervju med Hanne Hauge her: