Informasjon fra Fylkesmannen i Trøndelag:

På grunn av utbruddet av koronavirus er tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. en aktuell tilskuddsordning. Her er ny informasjon om dette.

Landbruksdirektoratet har kommet med informasjonen, som gjelder sykmelding, barn som er hjemme på grunn av stengt barnehage/skole, og tilbud om plass i barnehage/skole til foreldre som er kritisk personell.

Sykmelding

Det er fortsatt et krav om sykmelding for at det skal kunne gis tilskudd til avløsning av bonden pga. sykdom, men NAV har nå åpnet opp for at leger kan sykmelde pasienter etter telefonkonsultasjon. Slik sykmelding vil inntil videre også kunne gi grunnlag for tilskudd til sykdomsavløsning, men må fortsatt dokumenteres så godt det lar seg gjøre – enten i form av digital sykmelding, sykmelding på papir eller annet hensiktsmessig vis.

Barn som er hjemme fordi barnehage og skole er stengt

Det gis ikke tilskudd til avløsning av jordbrukere som må ta seg av barn fordi barnehage/skole er stengt. Hvis barnet blir sykt, kan det gis tilskudd til avløsning dersom jordbrukeren er med barnet til konsultasjon hos lege eller til behandling eller oppfølging ved helseinstitusjon godkjent av det offentlige til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis det kan dokumenteres med legeerklæring at barnet har en kronisk eller langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelse, som gir økt risiko for at foreldrene får fravær fra arbeidet, kan det også gis tilskudd hvis jordbrukeren må ta seg av barnet hjemme. I slike tilfeller kan det gis tilskudd til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Dette innebærer ingen endring eller nyansering i forhold til rundskriv 2020 - 3.

Foreldre med rolle som kritisk personell

Landbruksdirektoratet viser ellers til brev sendt fra Nærings- og fiskeridepartementet 14. mars til fylkesmennene, med presisering i epost samme dag. Her tydeliggjøres det at kritisk personell blant annet gjelder jordbrukere som bidrar til matforsyning. Dette kan omfatte personer som arbeider med husdyrproduksjon, men også ansatte i fôrindustrien, næringsmiddelindustrien og veterinærer som arbeider med husdyrproduksjon. Barn av kritisk personell skal gis et tilbud om plass i barnehage/skole selv om disse er stengt. Det er kommunen som behandler søknad om plass i barnehage/skole.