Etter å ventet lenge kom det nå snø, og kanskje kan scooterløypene i Tydal åpne snart. Men, for det er et men....

For nå har sette-statsforvalteren i Nordland etter to års saksbehandling funnet ut at løypa fra Ås til Nesjøen ikke kan godkjennes. De har vurdert løypa som til “vesentlig ulempe for reindrifta”, sjøl om reindrifta sjøl i en høringsuttalelse har sagt at løypa ikke er til vesentlig ulempe.

Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt) har klaget på løype H6 som går til Selbu-grensa. De andre løypene har ikke Saanti sijte innvendinger mot så lenge Tydal kommune i samråd med reinbeitedistriktet følger forskriften og de retningslinjer som gjelder for når en løype kan åpnes og ved stenging av løyper.

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret i Tydal gjorde følgende vedtak i februar 2021:

Det er viktig for Tydal kommune å få til et sammenhengende løypenett for snøscooter. Løype H6 til Selbugrensa tas ikke ut av forskriften, men en vil sammen med berørte parter se på muligheten i å endre traseen noe. Tydal kommune mener videre at endring i forskriftens § 4 sikrer at reindrifta er med på å påvirke når løypene åpnes og stenges. Åpning og stengning skal kunngjøres. Åpning kan ikke skje før saken er drøftet med reindrifta. Løypene blir stengt når reindrifta ber om det. Dette er et viktig avbøtende tiltak som gjør at løypa ikke blir til vesentlig ulempe for reindrift. Det kan vises til gode erfaringer for samme prosedyrer for åpning og stengning tidligere.

Statsforvalteren klaget

Statsforvalteren i Trøndelag klaget på Tydal kommunes vedtak. I mars 2021 ble Statsforvalteren i Nordland oppnevnt som settestatsforvalter i saken.

6. februar i år, altså etter nesten to års saksbehandlingstid, kommer vedtaket fra Bodø. I brevet til Tydal kommune heter det

Statsforvalteren i Nordland ble ved Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 15.03.2021 oppnevnt som settestatsforvalter i saken. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Statsforvalteren opphever løpene «Tilkobling Ås – Nesjøen» og «H6 – Selbugrensa». Løypene vil være til vesentlig skade eller ulempe for reindrifta. Statsforvalteren endrer forskriftens § 4 b til: «Åpning og stenging av løyper kunngjøres. Åpning kan ikke skje før det er oppnådd enighet med reindrifta.» Løypa «Sammenkobling H6-H20» kan etter denne endringen stadfestes med de avbøtende tiltak som fremgår av forskriftens § 4.

Tydal snøscooterklubb fortviler

Erik Tangstad Kirkvold i Tydal Snøscooterklubb fortviler: - Det mest irriterende er at nå har de lokale folkevalgte i Tydal vurdert at denne løypa kan godkjennes, og reindrifta har sagt at løypa ikke er til hinder for deres virksomhet. Så kommer det en tredjepart utenfra og konstruerer et problem som altså ikke er der. Det er veldig, veldig uheldig, og jeg føler meg ganske trygg på at et samla tydalssamfunn mener dette er en urett og at det nå må komme et initiativ for å få omgjort vedtaket fra statsforvalteren i Nordland. Vedtaket er fattet på feil grunnlag, sier Kirkvold.