Norges Fjellstyresamband har oppsummert årets jakt.

Villreinjakta er nå over for i år. Flere tonn kjøtt av beste kvalitet har funnet veien fra fjell til fjøl. Fjelloppsynet er mye ute i fjellet under jakta, og bidrar aktivt med organisering, informasjon og kontroll i nesten alle villreinområder.

Årets jakt hos fjellstyrene har stort sett forløpt uten mange uheldige episoder blant de mange tusen villreinjegerne. Jaktutøvelsen har generelt vært god, melder Fjelloppsynet. Også Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) syns det er gledelig at villreinjakta forløper uten mange lovbrudd og med god jaktmoral.

- Fjelloppsynets observasjoner samsvarer godt med vårt inntrykk av jegerne som en gruppe mennesker som tar det ansvaret de er tillagt på alvor, uttaler Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF. - Samspillet mellom jegere og fjelloppsynet fungerer godt, og det er til beste både for folk og dyr.

Samlet sett mener også fjellstyrenes interesseorganisasjon, Norges Fjellstyresamband, at mangeårig arbeid med god jegeropplæring, holdningsskapende arbeid, regelverk og god veiledning fra Fjelloppsynet nå bærer frukter.

Forollhogna

Oppsynsleder og Fjelloppsyn Terje Borgos i Forollhogna opplyser at jakta har vært litt spesiell denne høsten, grunnet svært ensidig vindretning. Selv om tallene ikke er klare foreløpig, blir det historisk lav fellingsprosent i 2016.

Foreløpige prognoser tilsier ca. 70 - 75 %. Selve jaktutøvelsen er det lite å utsette på. Starten var meget god. Utover jakta ble det registrert skadeskyting, men ikke urovekkende mye.

Det har vært fokusert på forholdet i flere år og også denne høsten forventet man at skadeskytingsprosenten ville ligge på ca. 2 %. Det er riktig å påpeke at dette kun er enkelttilfeller og uhell og at den store majoriteten av de som jakter gjør dette på en god og forsvarlig måte.

Rondane

Med bakgrunn i bestandssituasjonen i Rondane Sør villreinområde er årets kvote redusert til 250 dyr. Det er for tidlig å si noe om den totale fellingsprosenten.

Den største rettighetshaveren, Ringebu fjellstyre, har imidlertid oversikt på 40 felte dyr av en kvote på 77 (52 prosent). Også andre rettighetshavere i de nordlige områdene melder om fellingsprosent på over 50.

Reinen har gått i små flokker spredt over store deler av villreinområdet, og med uvant få jegere i fjellet har de som har vært så heldige å få jakt hatt muligheten til å bruke god tid i jaktsituasjonene. Selv om det har vært enkelte uheldige episoder, har jaktutøvelsen totalt sett vært god.

- Jegere skal også ha ros for å melde fra om avfyrte skudd uten ønsket sluttresultat, sier Fjelloppsyn Erik Hagen. Flere rettighetshavere jobber for øvrig med rekruttering av nye villreinjegere.

I Ringebu har det i år vært opplæringsjakt med ferske jegere i regi av Oppland Jeger- og Fiskerforening og Ringebu fjellstyre. Ni deltagere fikk oppleve Ringebufjellet på sitt beste en langhelg i begynnelsen av september. Sjette klasse ved Ringebu skole har også vært på reinsjakt i høst. I tre-fire hele dager har de vært med lærere, foreldre og jegere til fjells. Med utgangspunkt i jakta har elevene fått undervisning i mange fagfelt, alt i fra kroppsøving, naturfag, historie, mat og helse.

I Rondane Nord (nord for Ula elv) fikk mange jegere fine dager i fjellet med flott høstvær. Grimsdal og Dovrefjell statsallmenninger hadde en kvote på 205 dyr og det er rapportert felt 114 dyr, melder Fjelloppsyn Kari Svendsgard.

Det gir en fellingsprosent på i overkant av 55. Reinen var spredt store deler av jakta, noe som bidrar til god spredning av jegerne og muligheter for en fin jaktopplevelse. Mange av jegerne har bor i fjellet under villreinjakta, i fjellstyrets hytter, på fjellcampene eller i telt og lavvo ute i terrenget.

Snøhetta

Reinsjakta på Snøhetta-området har gått greit med unntak av et par uheldige situasjoner. Dyra har vært spredt over det meste av området under jakta. Fellingsprosenten ser ikke ut til å bli så høy som ønskelig, men det mangler fortsatt mye kort som ikke er innlevert.

Det ser ut til at en del reinsjegere har dårlig med tid under jakta og Fjelloppsynet kunne gjerne sett at en del av jegerne var litt mer tålmodige under jakta. Det har vært en varm høst med mye bra vær som har gitt gode dager i fjellet.

Knutshø

Kvoten litt redusert og overgangsavtaler til Folldal statsalmenning endret med færre jegere som har overgang. Dette førte til en bedre jakt med færre jegere i terrenget, redusert biltrafikk og reinen fikk det litt roligere. Fellingsprosent ble også høyere for statsalmenningens del. Fortsatt er det tilfeller av fotråte i villreinstammen.

Hardangervidda

På Hardangervidda ble jakta utvidet til 9 oktober. Årsaken er at det ble felt lite dyr i ordinær jakttid. Det ble estimert 1000-1100 felte dyr fram til 30. september og dette ville gi en bestandsøkning i størrelsesorden 600 dyr. Dette er ikke i tråd med bestandsplanen. Særlig i Hordaland sin del av villreinområdet har det være lav felling. Det blir for det meste meldt om fin jaktutøving, sier Fjelloppsyn og daglig leder i Hardangervidda Fjelloppsyn, Georg Gjørstein.

Setesdal-Vesthei

I Setesdal-Vesthei melder Bykle fjellstyre at reinsdyrjakta hos dem har vært bedre enn på mange år.

Foreløpig er det rapportert 22 dyr som er felt. Av en kvote på totalt 84 dyr blir fellingsprosenten 26%. Det er ikke meldt om skadeskyting og fjellstyret har inntrykk er at jegerne stort sett oppfører seg eksemplarisk.

Faktaboks:

Det er 94 fjellstyrer i Norge. Disse administrerer og tilrettelegger for næring og friluftsliv i statsallmenningene i fjellene i Sør- og Midt-Norge. Områdene omfatter store fjellområder som Dovre, Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane og flere andre, til sammen nesten 30 mill daa.

Fjellstyrenes paraplyorganisasjon er Norges Fjellstyresamband.

Fjellstyrenes oppgaver

-Fjellstyrenes skal ivareta befolkningens rettigheter og interesser i fjellet.

-Fjellstyrene legger til rette for jakt, fiske og annet friluftsliv, gjennom aktiv forvaltning av fiske- og viltbestander og salg av jakt- og fiskekort.

-Fjellstyrene drifter flere hundre hytter og buer rundt i statsallmenningene, og sørger for vedlikehold og at det til enhver tid er gass og ved på disse.

-Fjellstyrene sørger for infrastruktur i sine områder, og informasjon som gjør fjellet tilgjengelig for brukerne.

-Fjellstyrene administrerer rettigheter vedr. seterdrift og beiting.

-Fjellstyrene har lokal forankring og skal sørge for lokal verdiskapning.

-Fjelloppsynet fører tilsyn med statsallmenningene, og er sekretær/saksbehandler for fjellstyrene.