Nye samiske næringer er prioritert i Sametingets budsjett for 2015. Totalt er 33,5 millioner kroner fordelt på innsatsområdene nyetableringer, verdiskapning, kulturnæringer og primærnæringer.

Sametingsrådet vil i 2015 igangsette tilsvarende utviklingsprogram for virksomheter innen videreforedling av mat og utmarksprodukter, blant annet for å profesjonalisere og øke rekrutteringen til virksomhetene.

I tillegg til prosjekter som Sametinget igangsetter på eget initiativ, kan foretak og enkeltpersoner søke om tilskudd til å gjennomføre investeringer og prosjekter innenfor de ulike satsingsområdene.