Ved utgangen av tredje kvartal 2017 ligger sykefraværet i fylket på 5,3 prosent. Det er på samme nivå som i fjor. Mens sykefraværet i Sør-Trøndelag holder seg stabilt, har andelen sykmeldte i landet økt noe og ligger nå på 5,4 prosent.

En av tre har muskel- og skjelettlidelser

Hvert tredje sykefraværstilfelle har sin årsak i muskel- og skjelettplager. Andelen holder seg relativt konstant og det er en noe høyere andel menn som har dette som sykemeldingsårsak. Psykiske lidelser er den nest vanligste årsaken til fravær fra jobb. Hvert sjette tilfelle skyldes en psykisk plage og det er lettere psykiske plager som står for hoveddelen av disse. Her har kvinner en noe høyere andel. – Alle arbeidsgivere i Sør-Trøndelag er nå omfattet av den digitale sykemeldingen. Det betyr at alle sykmeldinger ligger på nett (Altinn). Dette vil gjøre sykmelder, arbeidsgiver, sykmeldt og Nav lettere tilgjengelig for hverandre, slik at de raskere kan finne gode løsninger for den som er syk, sier Arve Winsnes, konstituert fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag.

Salgs- og serviceyrker har høyest andel sykemeldte

Innenfor salgs- og serviceyrker ligger sykefraværet på 6,8 prosent. Det er pleiemedarbeidere og sjåfører innenfor persontransport som ligger høyest i denne yrkesgruppen. Blant pleiemedarbeidere er sykefraværet synkende, mens sjåføryrkene har en kraftig økning det siste året.

80 prosent tilbake på jobb innen to måneder

De fleste sykemeldte har fravær på 16 dager eller kortere, og rundt 80 prosent er tilbake på jobb innen to måneder. Gjennomsnittlig varighet på sykefravær i Sør-Trøndelag er 49,5 dager. Det er store variasjoner mellom fylkene. På topp ligger Aust-Agder med ca 58 dager, mens Oslo ligger lavest med 34 dager.

Røros ligger lavest

Ved utgangen av tredje kvartal ligger Røros lavest med et sykefravær på fire prosent. Fraværet har gått ned med ti prosent fra samme periode i fjor. I tillegg har Holtålen og Trondheim sykefravær under fem prosent. Det høyeste fraværet finner vi på Hitra med 7,4 prosent fulgt av Snillfjord og Agdenes med henholdsvis 7,2 og 7,1 prosent. I alle disse tre kommunene er det en økning fra i fjor. Trondheim holder seg stabilt lavt og noe av årsaken til dette er en forholdsvis ung befolkning relativt sett.

LAVEST: Røros har det laveste sykefraværet i Sør-Trøndelag. Foto: Marit Manfredsdotter (Arkivfoto) Foto: Marit Manfredsdotter (Arkivfoto)