Dette gjør at bruttoledigheten, som er summen av antall helt ledige og personer i tiltak, nå er på 3,7 prosent. For landet samlet sett er bruttoledigheten 4,7 prosent. Sammenlignet med juli måned er det nå 1268 færre helt ledige og 319 færre delvis ledige arbeidssøkere.

– Arbeidsmarkedet er i bedring. Dersom utviklingen fortsetter i samme retning og med samme tempo, vil Trøndelag kunne ende opp med et årsgjennomsnitt på under 5 prosent helt ledige ved utgangen av året. Dette vil i så fall være godt under Arbeids- og velferdsdirektoratets hovedscenario med 5,9 prosent for 2020, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Av de som er helt ledige er 26 prosent permitterte, mens bl​ant de delvis ledige er andelen 59 prosent. Permitteringene er i all hovedsak relatert til koronapandemien.

Størst nedgang innenfor reiseliv og transport

Det er fremdeles flest ledige innenfor reiseliv og transport, og butikk- og salgsarbeid, med henholdsvis 1 106 og 980 helt ledige. Reiseliv og transport-bransjen har samtidig hatt størst ledighetsreduksjon, med 351 færre helt ledige, sammenlignet med juli. Med unntak av primærnæringene og helse, pleie og omsorg har antall helt ledige gått ned i alle yrkesgrupper den siste måneden, mens nivået innenfor bygg og anlegg har holdt seg stabilt.

– Det er flere tegn som tyder på økt aktivitet. Flytrafikken og reiser innenlands er i gang igjen. Varehandelen går godt og folk bruker fremdeles penger. Likevel er det sannsynlig at reiselivet, hotell og restaurant og kulturbransjen vil preges i lang tid. Bygg og anleggsbransjen er også bekymret for framtidige oppdrag, så det er en del usikkerhet om utviklingen videre, påpeker Wigum.

– Ta utdanning

Ser vi på aldersgrupper er ledigheten størst blant personer i alderen 20-24 år. Der er 4,9 prosent helt ledige, som tilsvarer 1 189 personer. Siden juli er imidlertid ledigheten redusert i alle aldersgrupper med unntak av aldersgruppen 19 år og under. Her er antallet stabilt med 282 helt ledige.

– Ledigheten blant unge under 30 år bekymrer oss, og vi er svært opptatt av at denne gruppen kommer seg raskt tilbake i arbeid og utdanning. De uten formell kompetanse bør bruke tiden framover på å sikre dette, slik at de stiller sterkere ikke bare når etterspørselen tar seg opp, men også ved neste krise eller nedgang. Ellers er det generelt viktig at en gjør seg kjent med hvilke muligheter som finnes, og tenker alternativt både når det gjelder jobbtype og arbeidssted, sier Wigum.

I august ble det registrert 1 775 ledige stillinger i Trøndelag, som er 564 færre enn i august 2019. Det er flest ledige stillinger innenfor bygg og anlegg (340), etterfulgt av helse, pleie og omsorg (304) og butikk og salgsarbeid (252). Det var jobber å søke på i 33 av fylkets 38 kommuner.