Statsforvalteren i Trøndelag skriver i en pressemelding at kontroll av rein gjennom telling er et av flere ledd i ressursforvaltningen. Tilskudd over reindriftsavtalen betinger at utøverne holder seg innenfor fastsatt øvre reintall og/eller at det ikke bidrar til å øke reintallet ut over fastsatt nivå. Utøverne melder selv inn antall rein i det som heter reindriftsmeldingene. Denne legges til grunn ved behandlingen av tilskuddssøknader.

Kunnskap om reintall er kort og godt et viktig grunnlag for ressursforvaltningen i reindriften, og et tiltak for å nå de reindriftspolitiske mål. Gjennom reintellinger kan myndighetene kontrollere at reintallet er innenfor det som er fastsatt. For høyt reintall kan medføre avkortning eller avslag på tilskudd, samt at reinbeitedistriktet må fastsette en plan for å redusere antall dyr.

Kontroll av reintallet er også viktig i forbindelse med behandling av søknader om rovvilterstatning. Dersom reintallet er over det fastsatte, kan det føre til avkortning i rovvilterstatningssaker.

Hvor telles det?

Når der skal telles og hvilke distrikter/siidaer som skal telles er noe Landbruksdirektoratet avgjør, da ofte i samråd med Statsforvalteren. Viktige momenter i slike vurderingen er:

Reintall de siste årene

- Opplysninger som utøverne selv har oppgitt i «Melding om reindrift»

- Hvor lenge siden det ble telt sist

- Eller om det er andre forhold som skaper usikkerhet om reintallet

Tidligere tellinger

- 2008 Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde og Trollheimen (alle reinbeitedistrikt)

- 2009/10 Skæhkere sitje (Skjækerfjell reinbeitedistrikt)

- 2010/11 Tjåehkere sitje (Østre Namdal reinbeitedistrikt)

- 2011/12 Fovsen Njaarke sijte (Fosen reinbeitedistrikt)

- 2019 Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt)

- 2020/21 Åarjel Njaarke sijte (Vestre-Namdal reinbeitedistrikt)