Etter en lang prosess for Coop Midt-Norge ser det nå ut til at det kan gjøres klart for byggestart i Havsjøveien. Det er Norconsult AS som har utarbeidet reguleringsforslaget som nå kommer opp til sluttbehandling.

Utfordringer i planen

Arealet som Coop Midt-Norge nå ønsker å bebygge avviker fra kommunedelplanen til Røros kommune. Eiendommen er avsatt til industri og ønskes nå benyttet til forretning. Dermed ble det i første runde hos formannskapet, høsten 2019, gitt dispensasjon til Coop Midt-Norge SA til å starte opp arbeidet med en reguleringsplan for Havsjøveien 3 og 5 i samsvar med omsøkt formål.

- Det har vært en utrolig fin prosess sammen med Røros kommune i forhold til å få realisert en ny dagligvare butikk i nærheten av et boligfelt. Dette vil også avlaste sentrum i forhold til parkering ved dagligvarehandel, som nå blir knyttet opp til områder der folk bor. Det vil også bli en veldig fin inngang til Røros sørfra, sier Therese Bjørstad Karlsen, eiendomsdirektør i Coop Midt-Norge.

Planforslaget

I kommunens innstilling til sluttbehandlingen tillates det bebyggelse på inntil 1800 m2, bygget skal oppføres i en etasje og med maksimal byggehøyde på 7 m, noe som er tilsvarende eller litt lavere enn dagens lagerbygg som står på tomta. Det skal i tillegg legges til rette for 120 parkeringsplasser.

Foto: Skjermdump fra Røros kommune

Etterspørsel for effektiv dagligvarehandel

Argumentasjonen for at byggetillatelsen skal gå igjennom har kommunen lagt vekt på at etableringen av forretningen er i gangavstand til et såpass stort bo- og fritidsboligområde som Gjøsvika vil kunne gi området preg av mer nærsenter med flere funksjoner som gir redusert bilbruk. Det vil også kunne gi mer attraktive bolig- og fritidsboligtomter ved at nærheten til daglige funksjoner blir bedre og man er mindre avhengig av biltransport.

Det påpekes også i innstillingen at arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Røros Bergstad som ble gjort i 2019/2020 hvor konsekvenser for næringsarealer og handel i Røros ble lagt til grunn, peker på at dette er en viktig etablering for Røros. Hvor blant annet markedet etterspør i dag en mer effektiv og enkel handel av dagligvare.

Håper på å åpne tidlig i 2022

- Vi har ikke noen oppstartsdato enda, for nå har vi vært avhengig av å få til et vedtak i formannskapet i Røros kommune, før vi har kunnet gått videre med prosjektet. Vi har nå sendt ut forespørsel på anbud. Det er utsendt, så vi sitter og venter på svar fra de som er med i anbudskonkurransen for å få bygget det. Så jobber vi også med andre typer avklaringer som må være på plass for å få en ferdigstillelse av hele prosjektet. Så når vi har fått alt på plass, er vi klar for å styrebehandle dette i Coop Midt-Norge. Dette håper vi å få til i løpet av denne vinteren. Det er først da vi er klar for å begynne å bygge. Når oppstart vil være er fortsatt usikkert. Vi forholde oss til værsituasjonen på Røros med blant annet tæle i bakken og slike type utfordringer, men det har vi tatt høyde for i planleggingen vår. Det er vanskelig å si noe nå om eksakt tidspunkt for åpning av butikken, for dette kommer entreprenørene til å ha en bedre oversikt over, men vi håper vi kan åpne butikken tidlig i 2022, avslutter Karlsen med.