Det er Rovdata som nå deler konklusjonene fra vinterens overvåking av ulv i Norge. Bestandstallene er nå publisert i en ny rapport som Høgskolen i Innlandet, Evenstad har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten oppsummerer det som er dokumentert og kartlagt av ulv i landet i overvåkingsperioden fra 1. oktober til 31. mars 2021-2022.

Ulv over bestandsmålet

– I vinter er det dokumentert 12 helnorske eller svensk-norske valpekull i Norge. Totalen er den samme som i fjor, men med en nedgang fra fem til fire kull i helnorske revir og en økning fra sju til åtte kull i grenserevir, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir. Minst tre av disse skal være født i helnorske revir, og ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Det gir 8 norske kull i 2021. Den norske delbestanden er dermed over bestandsmålet også i år, sier Kindberg.

Inntil 129 ulver innenfor landegrensene

Til sammen ble det påvist 125-129 ulver i Norge og grenserevir i løpet av overvåkingssesongen, det er en svak økning fra 109-114 ulver i fjor.

Av disse har 51-52 tilhold på norsk side, mens 74-77 oppholder seg på begge sider av riksgrensen. 31 av disse ulvene ble felt ved lisensjakt eller skadefelling, og to ble er drept i trafikken i løpet av overvåkingsperioden. Dermed blir totalen 92-96 ulver med enten helnorsk tilhold eller med delvis tilhold i Norge i vinter etter at de døde er trukket fra.

Utbredelsen av ulv i Norge var som de foregående vintrene hovedsakelig konsentrert til innenfor ulvesonefylkene Innlandet og Viken, med unntak av to enslige ulver i henholdsvis Trøndelag og Troms og Finnmark.

Stabilt antall ulverevir

I vinter ble det dokumentert fem revirmarkerende par med helnorsk tilhold. I tillegg ble det registrert to usikre ulvepar i ulvesonen som begge forsvant tidlig på vinteren.

Inkludert grenserevirene ble det totalt dokumentert 18 revir med familiegrupper eller par i vinter, det er samme antall som ved fjorårets registreringsperiode.

Utbredelse av helnorske og svensk-norske ulverevir med familiegrupper og revirmarkerende ulvepar som er påvist pr. 31. mars vinteren 2021-2022. Kartlagte revirgrenser er i motsetning til tilsvarende tidligere statusrapporter ikke ajourført pr. 30. april, men for felles svensk-norsk registreringsperiode pr. 31. mars. De oppgitte revirgrensene er minimumsgrenser. Tykk ytterkant angir revir hvor minst én voksen ulv hadde GPS-sender i registreringsperioden. Foreldreparet i Setten-reviret (tidligere kalt Deisjøparet) inkluderte en genetisk viktig finsk-russisk hannulv, som med tispa ble flyttet sørover fra Hedmark av forvaltningen 3. januar i fjor. Foto: Statens naturoppsyn

Ingen familiegrupper i Hedmark

Historisk har bestandsutviklingen i den norske delbestanden variert. De siste fire vintrene har bestanden vært stabil med 4-6 helnorske valpekull hvert år (se figur).

Ulven har i løpet av de siste 40 årene hatt sin hovedutbredelse i tidligere Hedmark fylke, som i dag tilsvarer østre deler av Innlandet fylke.

– I år ble det for første gang på 25 år ikke påvist noen familiegrupper av ulv med fullstendig tilhold i Hedmark ved slutten av overvåkingssesongen, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.