Avtalepartene i reindrifta ble før helga enige om å bruke det såkalte kriseberedskapsfondet. Det åpnes for å gi et tilskudd på 4,50 kroner per rein per døgn for de reinbeitedistriktene som er berørt.

- Bakgrunnen er at det nå erklært beitekrise i deler av Troms og Finnmark fylke og i Nordland. Årsaken er låste beiter som skyldes et islag ned mot bakken og store snømengder. I de øvrige områdene og reinlagene er det også krevende beiteforhold, men det er foreløpig ikke erklært beitekrise, heter det i ei pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Beredskapsutvalg

- På bakgrunn av tidligere erfaringer, er det etablert et system for å håndtere beitekriser i reindrifta. Dette systemet omfatter et beredskapsutvalg i hvert beiteområde som gjennomfører befaringer, vurderer beitene, og erklærer beitekrise når forholdene tilsier det. I tillegg omfatter systemet tilskudd til å gjennomføre tiltak for å sikre dyrevelferd og framtidig produksjon. Dette kommer i tillegg til de midlene som reinbeitedistriktene selv setter av i sitt beredskapsfond. Når beredskapsutvalget har erklært beitekrise, utløses muligheten til å bruke distriktenes egne beredskapsfond, og deretter mulighet for å søke tilskudd fra et sentralt kriseberedskapsfond.

Fire og ei halv krone

Avtalepartene har blitt enige om at statsforvalteren kan innvilge tilskudd til distriktene på 4,50 kroner per rein per døgn som er omfattet av beitekrisa, og distriktene skal selv forvalte midlene for å sikre dyrevelferd og framtidig produksjon. Det sentrale kriseberedskapsfondet er finansiert over reindriftsavtalen.

- Avtalepartene hadde fredag møte for å drøfte hvordan man kan bruke dette kriseberedskapsfondet på best mulig måte i den nåværende situasjonen og er enige om en ordning som legger til rette for at reineierne kan kjøpe og transportere fôr. Landbruks- og matdepartementet vil med det første fastsette en ny forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap på grunnlag av enigheten mellom avtalepartene, heter det i pressemeldinga fra departementet.